Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

ZN-XI

 

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Podstawa prawna: art.83 ust.2 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz.880 późn.zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia nausunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków” (ZN-11).

Pobierz druk tu: Wniosek ZN-11         Wersja druku dla Delegatury w Koszalinie - pobierz tu: Wniosek-Koszalin ZNK-11

2. Wymagane załączniki:

 • mapa terenu nieruchomości z zaznaczoną i opisaną lokalizacją przedmiotowej zieleni, zgodnie z wykazem zieleni podanym we wniosku,
 • upoważnienie do występowania z wnioskiem w imieniu posiadacza nieruchomości czy właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ww. upoważnienie w kwocie 17,00 zł (z zastrzeżeniem wyjątków uiszczenia przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej),
 • zgoda właściciela nieruchomości (tylko w przypadku składania wniosku przez posiadacza nieruchomości i za wyjątkiem użytkownika wieczystego),
 • dokumentacja zawierająca wykaz przedmiotowej zieleni.

II. Inne dane w sprawie:

 1. opisane zdjęcia przedmiotowej zieleni,
 2. zgoda na usunięcie przedmiotowej zieleni od dyrektora parku narodowego (dotyczy usuwania drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego),
 3. zgoda na usunięcie przedmiotowej zieleni od regionalnego dyrektora ochrony środowiska (dotyczy usuwania drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody),
 4. kopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

III. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
  • wydanie pozwolenia nie podlega opłacie skarbowej,
  • opłata skarbowa w kwocie 17,00zł wymagana jest za upoważnienie do występowania z wnioskiem w imieniu posiadacza nieruchomości czy właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem wyjątków uiszczenia przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej).

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin Bank PKO BP SA: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

2. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów uiszczana przez posiadacza nieruchomości, zgodnie z art.84 ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody.Opłaty ustala się w wydanym zezwoleniu na podstawie stawek opłat określanych corocznie przez Ministra Środowiska. Art. 84-86 ww. ustawy o ochronie przyrodyregulują kwestie nie pobierania, odroczenia, pomniejszenia czy powiększenia opłat.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu załatwienia sprawy na zasadach określonych w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty, w siedzibie WUOZ w Szczecinie – sekretariat  lub w delegaturze WUOZ w Koszalinie

 

VII. Wiadomości dodatkowe:

 1. kwestie związane z usuwaniem drzew lub krzewów regulowane są przepisami art.83-87  i art.90 ww. ustawy o ochronie przyrody,
 2. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wymaga usuwanie drzew lub krzewów:
  • w lasach;
  • na plantacjach drzew i krzewów;
  • których wiek nie przekracza 10 lat;
  • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z e względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 3. posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty ustala się w wydanym zezwoleniu na podstawie stawek opłat określanych corocznie przez Ministra Środowiska. Art. 84-86 ww. ustawy o ochronie przyrodyregulują kwestie nie pobierania, odroczenia, pomniejszenia czy powiększenia opłat,
 4. usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od ich przesadzenia lub zastąpienia innymi drzewami lub krzewami,
 5. usunięcie drzew lub krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
 6. usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga zgody dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 15-09-2011 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 15-09-2011 12:25