Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych

Zadania

1.     sporządzanie planów i sprawozdań rocznych w zakresie ochrony zabytków ruchomych; 

2.     przeprowadzanie kontroli zabytków ruchomych w celu stwierdzenia ich stanu zachowania, warunków przechowywania oraz zabezpieczenia, potwierdzonych protokołem z czynności kontrolnych oraz przekazywanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków ustaleń wynikających z kontroli, w celu wydania zaleceń pokontrolnych; 

3.     prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków ruchomych znajdujących się w województwie, w tym: nadzór nad zbiorem kart ewidencyjnych zabytków ruchomych; włączanie opracowanych kart do wojewódzkiej ewidencji; aktualizacja danych zawartych w kartach ewidencyjnych, dotyczących: stanu zachowania, zaleceń konserwatorskich oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, zmiany miejsca przechowywania oraz dokonanych wpisów do rejestru zabytków ruchomych; 

4.     przygotowywanie zaleceń konserwatorskich (na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku ruchomego), określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogły być wprowadzone w tym zabytku;

5.     prowadzenie spraw, dotyczących wydawania decyzji administracyjnych związanych z ochroną zabytków ruchomych, w szczególności obejmujących: 1. dokonania wpisu do rejestru zabytków ruchomych; 2. wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy tych zabytkach, na trwałe ich przeniesienie oraz na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku; 3. przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu prac przy zabytku ruchomym, wykonywanych bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegających od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu; 4. przygotowywanie decyzji nakazujących m. in. przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym, przywrócenie zabytku ruchomego do poprzedniego stanu, 5. przygotowanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku ruchomego (zagrożonego zniszczeniem, uszkodzeniem kradzieży, zaginięciem lub nielegalnym wywiezieniem za granicę) w formie ustanowienia czasowego zajścia oraz decyzji o przejęciu zabytku ruchomego (jeśli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia) na własność Skarbu Państwa;

6.     prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków ruchomych, w szczególności: uczestnictwo w odbiorze częściowym i końcowym wykonanych prac konserwatorskich; nadzór nad zgodnością ich przeprowadzenia z udzielonym pozwoleniem; 

7.     prowadzenie spraw związanych z wywozem za granicę zabytków ruchomych oraz przedmiotów o cechach zabytków (niebędących zabytkami), w szczególności przygotowywanie: 1. Pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę (jednorazowy lub wielokrotny); 2. zaświadczeń stwierdzających, iż przedmioty (zabytki i przedmioty o cechach zabytków) nie wymagają uzyskania pozwolenia na stały wywóz za granicę; 3. przyjmowanie wniosków o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, przekazywanych według właściwości do Ministra Kultury; 

8.     prowadzenie spraw związanych z nielegalnym wywozem zabytków za granicę, t.j. wydawanie opinii na temat zabytkowego charakteru przedmiotów wywożonych bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia); 

9.     prowadzenie spraw związanych z kradzieżami zabytków ruchomych, w szczególności: współpraca z Policją oraz z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie; 

10.  prowadzenie spraw karnych związanych z ochroną zabytków ruchomych, w tym: 1. wydawanie opinii na temat zabytkowego charakteru przedmiotów (w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia); 2. wydawanie opinii dot. zabytków ruchomych, które stały się własnością Skarbu Państwa oraz wskazywanie muzeów i innych państwowych jednostek kultury, którym mogły być one przekazywane (w związku z przepisami postępowania egzekucyjnego w administracji); 

11.  prowadzenie spraw związanych z pojazdami zabytkowymi, w szczególności: 1. wydawanie opinii potwierdzających zabytkowy charakter pojazdów (na podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej – eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych); 2. przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających ujście pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3. przygotowywanie decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków;

12.  koordynacja realizacji zadań delegatury SOZ w Koszalinie w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

13.  wykonywanie innych zadań w zakresie wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pracownicy:

  • Dorota Bartosz (sygnatura pism: B) - kierownik działu
  • Anna Musiał-Gąsiorowska (sygnatura pism: AM)
  • Dorota Raczkowska (sygnatura pism: DR) - Delegatura w Koszalinie - sprawy dot. zabytków ruchomych z całego terenu  podległego Delegaturze, nadzór nad dokumentacją zabytków ruchomych, sprawy wywozów za granicę.

 

* Biuro Wywozów za Granicę w Szczecinie prowadzi Anna Musiał-Gasiorowska w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00, w Koszalinie prowadzi Dorota Raczkowska w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Stanecka 03-09-2008 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 22-10-2008 09:46