Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Regulamin WROZ

Regulamin
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.
§ 2. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
§ 3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie i jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
§ 4. Ilekroć w regulaminie używa się określenia ,,Rada" należy przez to rozumieć ,,Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków".


Rozdział II


Zadania Rady

§ 5. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa.
2) doradztwo merytoryczne w określaniu rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeń dla zabytku, zapewnienia im ochrony jak i przywracania zabytków do jak najlepszego stanu,
3) upowszechnianie wiedzy o zabytkach.


Rozdział III


Tryb pracy Rady

§ 6. Pracami Rady kieruje Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Do zadań Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności planowanie, organizowanie, zwoływanie opracowywanie porządku obrad posiedzeń i prowadzenie posiedzeń Rady.
§ 7. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminach określonych w planie pracy Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady zwołuje się w trybie pilnym.
§ 8. 1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady są przekazywane członkom Rady, pisemnie, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie pilnym zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji o zwołaniu posiedzenia.
§ 9. 1. Obsługę administracyjną Rady wykonuje sekretarz, wyznaczony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, spośród pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Szczecinie.
2. Do zadań sekretarza należy:
a) sporządzania protokołu posiedzenia Rady,
b) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Rady i przedstawienie go Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
§ 10. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii.
2. Ustalenia stanowiska Rady dokonuje się w drodze uzgodnienia.
§ 11. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz i Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Protokół jest przechowywany w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
§ 12. Obsługę organizacyjno - biurową i finansową zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.


IV Postanowienia końcowe


§ 13. Zmiany regulaminu następują przy zastosowaniu procedury właściwej dla jego nadania.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 20-04-2011 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2011 14:49