Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Informacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

Informacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

Podstawa prawna:

USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 z 17 września 2003r. z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY Z DNIA 6 CZERWCA 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. U. Nr 112 poz. 940 z poźn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY Z DNIA 28 STYCZNIA 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
(Dz. U. z 10 lutego 2005 r. Nr 24 poz. 200 z późn. zm.)

oraz strona: www.mkidn.gov.pl

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, może być udzielona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (art.74 Ustawy) lub organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie (art. 73 Ustawy).

Zasady udzielania dotacji przez organ stanowiący powiatu lub gminy (Sejmik Województwa, Rada Powiatu, Rada Gminy) określa ten organ w podjętej uchwale (art. 81.1 Ustawy).

Udzielenie dotacji z budżetu państwa może nastąpić na podstawie zawartej umowy, po złożeniu przez wnioskodawcę (określonego j.w.) wniosku do (§ 2.1.rozporządzenia):

1.       urzędu obsługującego ministra o dotację ministra (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2.       wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku o dotację wojewódzkiego konserwatora zabytków (teren województwa zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)

Wzór wniosków określają załączniki do rozporządzenia (§ 4.2 rozporządzenia).

Dotacja może obejmować nakłady konieczne m.in. na sporządzanie ekspertyz, badań, programu konserwatorskiego, projektów budowlanych, zabezpieczanie obiektu, odnowienie i odtworzenie okładzin, tynków, okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zakup materiałów budowlanych, wyeksponowanie oryginalnych elementów parku, wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej (art. 77 ustawy).

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, a wyjątkowych okolicznościach do 100% - zabytke posiada wyjątkową wartość historyczną lub stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac (art. 78 ustawy).

Dotacje udzielane mogą być na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja) wnioskodawcom, których działalność nie jest finansowana ze środków publicznych (§ 3.1. rozporządzenia) - punkt A, lub w formie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone - punkt B.

Wsparcie dla przedsiębiorców przez Programy Operacyjne może być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis (§ 3.2 rozporządzenia o szczegółowych warunkach…), o której mowa w rozporządzeniu nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), i może być udzielone konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100.000 euro brutto, z uwzględnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

 A. Dotacja na prace wykonane (refundacja poniesionych nakładów)

Z wnioskiem od dotację na prace wykonane może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych. (§ 3.1 rozporządzenia). Wniosek może być złożony po przeprowadzeniu wszystkich prac przy zabytku, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 76.1. ustawy).

Dotacje udzielane są na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

WNIOSKI O DOTACJĘ CELOWĄ NA PRACE WYKONANE KONSERWATORSKIE KIEROWANE DO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona (§3.2.2a rozporządzenia) .

Do wniosku do WKZ dołącza się - odpowiednio:

 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac
 • pozwolenie na budowę (dla zabytków budownictwa, tzw. nieruchomych)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny – aktualność 3 miesiące)
 • decyzję o wpisie do rejestru zabytków
 • kosztorys powykonawczy prac
 • oryginały rachunków lub faktur
 • wykaz rachunków ze wskazaniem wystawcy, daty, numeru, przedmiotu wydatków i ich wysokości
 • protokół odbioru prac dokonany przez WKZ
 • obmiar wykonanych prac potwierdzony przez WKZ
 • zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

WNIOSKI O DOTACJĘ CELOWĄ NA PRACE KONSERWATORSKIE KIEROWANE DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa się w trzech terminach: do dnia 31 stycznia, 31 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona (zmiana od 2008 r.).

Do wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach określonych programów, dołącza się m.in. (np. Program „Dziedzictwo Kulturowe”):

 • wykaz wskaźników realizacji zadania
 • opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w okresie ostatnich dwóch lat
 • oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny – aktualność 3 miesiące)
 • decyzję o wpisie do rejestru zabytków
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac
 • pozwolenie na budowę (dla zabytków budownictwa, tzw. nieruchomych)
 • kosztorys powykonawczy prac z obmiarem prac zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
 • protokół odbioru prac przez WKZ
 • potwierdzone za zgodność dokumenty finansowe – rachunki i faktury
 • wykaz rachunków i faktur

 

B. Dotacja na prace planowane do wykonania

WNIOSKI O DOTACJĘ CELOWĄ NA PLANOWANE PRACE KONSERWATORSKIE KIEROWANE DO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona (§3.2.2b rozporządzenia).

Do wniosku do WKZ dołącza się:

 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac
 • pozwolenie na budowę (dla zabytków budownictwa, tzw. nieruchomych)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny – aktualność 3 miesiące)
 • decyzję o wpisie do rejestru zabytków
 • kosztorys wstępny lub ofertowy prac
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych do wykonania zadania
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

WNIOSKI O DOTACJĘ CELOWĄ NA PRACE KONSERWATORSKIE KIEROWANE DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace planowane składa się w trzech terminach: do dnia 31 stycznia i 31 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona (zmiana od 2008 r).

Do wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programów MKiDN, dołącza się m.in. stosownie do programu (np. Dziedzictwo Kulturowe):

 • wykaz wskaźników realizacji zadania
 •  opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w okresie ostatnich dwóch lat
 • oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • statut
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny – aktualność 3 miesiące)
 • decyzję o wpisie do rejestru zabytków
 • zalecenia konserwatorskie  lub pozwolenie WKZ
 • pozwolenie na budowę (dla zabytków budownictwa, tzw. nieruchomych)
 • kosztorys wstępny prac zatwierdzony przez WKZ

Jeśli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wnioskodawca jest obowiązany po wyłonieniu wykonawcy tych prac, przekazać organowi udzielającemu dotację (§ 5.1-3. rozporządzenia):

 • zalecenia konserwatorskie
 • kosztorys wstępny (inwestorski) zatwierdzony przez WKZ

Prace, na które udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji (§3.3 rozporządzenia). Dotacje na zadania planowane są udzielane w cyklach rocznych w ramach możliwości finansowych instytucji w danym roku budżetowym.

Dotacje Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego mogą być udzielane na prace mieszczące się w ogłaszanych przez niego programach i priorytetach tych programów, zgodne z celami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury (§ 2.2 rozporządzenia).

Informacje o Programach MKiDN, dostępnych środkach, rodzajach kwalifikujących się zadań, trybach składania wniosków, kryteriach ich oceny, dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl lub pod telefonicznym numerem  022 848

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Stanecka 03-09-2008 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2008 15:42