Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE w 2021 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI  URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2021 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami ( DZ. U. z 2020 r. poz. 282 t.j. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674) z dniem 28 lutego 2021 r.  upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa  w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, planowanych do wykonania w 2021 roku.                                                   

Wnioski o udzielenie w 2021 r. dotacji ZWKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.    

Wysokość środków w dyspozycji ZWKZ przeznaczonych w 2021 r. na w.w. dotacje wynosi  670 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być  podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego z 2021 r. Tekst Procedur oraz formularz wniosku o dotację dostępne są na stronie www.wkz.szczecin.pl i w siedzibie Urzędu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

2) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą  na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych ;

3) protokół odbioru prac ze wskazaniem wykonania wszystkich prac wymienionych w pozwoleniu właściwego organu ochrony zabytków

4) kosztorys całkowitych kosztów zadania, zweryfikowany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, jeśli występują i podpisany przez wnioskodawcę

5) oryginały, uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków za przeprowadzone prace oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, wraz z dowodami zapłaty

6) zestawienie kosztów zadania z określeniem wielkości wkładu własnego oraz wielkości pozyskanych środków z innych źródeł ze wskazaniem rodzaju prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

7) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury     

     oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków

   8)  Wnioskodawca dołącza dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1  i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o  

     postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) - pomoc  de minimis, zgodne

     z wzorem, stanowiącym załącznik  nr 3 do Procedur.

Kryteria przyznania dotacji to:

1)  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i aktualne zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.

3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac  (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach, 0-10 pkt.

4) procentowy udział wkładu własnego, 0-5 pkt. (0 pkt. – brak wkładu)

5) dostępność publiczna zabytku lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac,  0-5 pkt.

Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data nadania pocztowego).

 

Do pobrania:

- PROCEDURY  UDZIELANIA DOTACJI ZWKZ - 26 01 2021 ROK

- zał. nr 1 Regulamin pracy Komisji - do Procedur dotacji ZWKZ - 26 01 2021 ROK

- zał. nr 2 Wzór wniosku - do Procedur dotacji ZWKZ - 26 01 2021 ROK

- zał. nr 3 Formularz informacji o pomocy de minimis - do procedur dotacji ZWKZ 2021 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 27-01-2021 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-01-2021 12:16