Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Inspektor ochrony zabytków d.s. inspekcji zabytków nieruchomych i planowania przestrzennego (Ogłoszenie nr 129447 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 129447

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

d.s. inspekcji zabytków nieruchomych i planowania przestrzennego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

 

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania i przygotowuje do akceptacji przez ZWKZ projekty decyzji, postanowień i pozostałych dokumentów w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie określonych gmin oraz dokumenty dot. planowania przestrzennego na całym terenie podległym działaniom WUOZ w Szczecinie

 • przeprowadza kontrole stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządza protokoły
  z kontroli, projekty zaleceń pokontrolnych lub notatki służbowe, wykonuje dokumentacje fotograficzne obiektów

 • opracowuje zalecenia konserwatorskie i opinie konserwatorskie dot. zabytków w wojewódzkiej ewidencji zabytków, opinie do GEZ, PONZ i WEZ w zakresie powierzonego terenu oraz współpracuje z inspektorami w zakresie ochrony zabytków archeologicznych i zieleni – na powierzonym terenie w zakresie zabytków nieruchomych oraz na całym terenie podległym działaniom WUOZ w Szczecinie w zakresie planowania przestrzennego

 • dokonuje odbiorów wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ

 • przygotowuje roczne plany kontroli zabytków oraz wnioski do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, kart i ekspertyz, a także sporządza sprawozdania z kontroli i realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku

 • prowadzi postępowania egzekucyjne w trybie przepisów o egzekucji w administracji, postępowania dotyczące nakładania grzywien i administracyjnych kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych oraz remontów zastępczych zabytków na powierzonym terenie, dokonuje zgłoszeń karnych i udziela na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych z powierzonego terenu oraz planowania przestrzennego, a także wykonuje inne zadania zlecone przez ZWKZ

 • przygotowuje odpowiedzi (materiały, uwagi i wnioski) oraz aktualizuje materiały i dokumentacje związane z zawiadomieniami  o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu zapewnienia działania zgodnego z przepisami prawa oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i opiniuje studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Kogo poszukujemy

 

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe magisterskie profilowane w specjalnościach:  architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne 

 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS)

 

 • znajomość KPA oraz przepisów dot. ochrony zabytków i prawa budowlanego, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji

 

 

 

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • prawo jazdy kat. B

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

 

 

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 • Pokój dla rodzica z dzieckiem

 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

 • Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie i w terenie, liczne wyjazdy służbowe praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie.

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę.

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście dla osób z niepełnosprawnościami od Wałów Chrobrego, znajduje się tam również winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 • Liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przeztłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warun ki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 17 listopada 2023 r. z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora ochrony zabytków d. s inspekcji zabytków nieruchomych i planowania przestrzennego” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu (do dnia 17 listopada 2023 r.)
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 091 433 70 66 w godz. 8-15

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów

Etap 1 - Weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne

Etap 2 - Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

 

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B

 

Aplikuj do: 17 listopada 2023 r

 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Dokumenty należy złożyć do 17 listopada  2023 r.

Decyduje data:  data wpływu do urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail – justynapiecuch70@wp.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana umowa

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji  

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa

 

Wzory oświadczeń

 

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-399kb.pdf

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/wzor-owiadczenia(1958).pdf


 

 

 

Ogłoszenie nr 1129447 bez wyboru kandydata/kandydatki

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 29-10-2023 23:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 29-10-2023 23:30