Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE w 2012 roku - ogłoszenie

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66,

www.wkz.szczecin.pl

 

DOTACJE CELOWE

w 2012 roku

 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

     Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2012 roku.

     Wnioski o udzielenie w 2012 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

     Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2012 r. na w.w. dotacje wynosi 570 000,-zł. Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku, kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ - rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

     Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami.

     Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także i inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl  


 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl


DOTACJE CELOWE
w 2012 roku


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


1) Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,
wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,
prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

a) na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

b) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30 000,- zł

3) Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

4) Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2012 r.

 5) Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w konkursie ofert.

6) Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2012 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

7) Termin wyboru oferty: 31 maja 2012 r.

 8) Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126, art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jak organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

9) Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2011 r: 4 zadania na kwotę 35 000,- zł.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2012 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Ramowy wzor umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.doc

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.doc

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 20-01-2012 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 20-01-2012 13:31