Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.


Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

  

                
Załącznik do zarządzenia Nr 583  /2010

Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie

z dnia 14 października 2010 r.

 

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W SZCZECINIE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków określa:

 1. zasady funkcjonowania oraz kierowania Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

 2. nazwy wydziałów, stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie oraz ich symbole,

 3. zakresy działania wydziałów, stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie,

 4. organizację pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

 5. inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 2.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz.206 i Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706),

 2. innych przepisów dotyczących ochrony zabytków,

 3. statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

 4. niniejszego regulaminu.

 

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,

 2. Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków - należy przez to rozumieć Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,

 3. Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - należy przez to rozumieć Zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,

 4. Delegaturze - należy przez to rozumieć Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie,

 5. Kierowniku Delegatury - należy przez to rozumieć Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie.

 

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

§ 4.

1. W skład Urzędu wchodzą:

 1. Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych realizujący zadania w zakresie ochrony:

 1. krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych w planowaniu przestrzennym

 2. zabytków architektury i budownictwa,

 3. parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy,

 4. nieruchomych zabytków techniki.

 1. Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych, realizujący zadania w zakresie:

 1. ochrony zabytków ruchomych,

 2. rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych,

 3. wywozu zabytków za granicę.

 1. Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych, realizujący zadania w zakresie:

 1. ochrony zabytków archeologicznych,

 2. rejestru zabytków archeologicznych i wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,

 1. Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków, realizujący zadania:

 1. związane z prowadzeniem rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków ,

 2. nadzoru nad archiwum Urzędu

 3. udostępnianiem archiwalnych dokumentacji dotyczących zabytków województwa,

 1. Wydział Budżetu i Finansów, realizujący zadania:

 1. związane z finansami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 2. związane z udzielaniem dotacji na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych .

 1. Stanowisko pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych.

 2. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

 3. Stanowisko pracy do spraw prawnych i organizacyjnych.

 4. Stanowisko pracy do spraw obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

 5. Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu.

 6. Stanowisko pracy kierowcy.

2. W skład Delegatury wchodzą:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków nieruchomych,

2) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych,

3) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków archeologicznych,

4) stanowisko pracy do spraw dokumentacji i archiwum,

5) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,

6) stanowisko pracy kierowcy.

3. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie określa załącznik do regulaminu.

§ 5.

Przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków.

§ 6.

1. Ustala się następujące symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu:

 1. Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych - ZN,

 2. Wydział do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych - ZR,

 3. Wydział do spraw inspekcji Zabytków Archeologicznych - Z.Arch.,

 4. Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków - DZ,

 5. Wydział Budżetu i Finansów - FN,

 6. Stanowisko pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych - SO,

 7. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - IN,

 8. Stanowisko pracy do spraw prawnych i organizacyjnych - PO,

 9. Stanowisko pracy do spraw obsługi Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków -WR

 10. Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu -OE

 11. Stanowisko pracy kierowcy - SK.

2. Ustala się następujące symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych Delegatury:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych- ZN-K,

2) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych - ZR-K,

3) stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków archeologicznych - Z.Arch.-K,

4) stanowisko pracy do spraw dokumentacji i archiwum - DZ-K,

5) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu - OE-K,

6) stanowisko pracy kierowcy - SK-K.

 

Rozdział III

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA URZĘDEM OCHRONY ZABYKÓW

§ 7.

 1. Urząd jest jednostką budżetową rządowej administracji zespolonej w województwie.

 2. Urząd działa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 3. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin.

 4. W skład Urzędu wchodzi Delegatura z siedzibą w Koszalinie.

 5. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i miasta Koszalin.

 6. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków.

 7. Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje całokształtem działalności Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz Kierownika Delegatury w Koszalinie.

 8. Wojewódzki Konserwator Zabytków ustala podział zadań i kompetencji pomiędzy sobą a swoim Zastępcą.

§ 8.

Delegaturą Urzędu kieruje Kierownik Delegatury.

 

§ 9.

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy:

 1. realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 2. sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 3. prowadzenie rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,

 4. wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

 2. wydawanie innych aktów administracyjnych,

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,

 2. przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w Delegaturze Urzędu,

 3. nadzorowanie czynności z zakresu inspekcji zabytków nieruchomych, wykonywanych przez Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 4. opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów,

 5. upowszechnianie wiedzy o zabytkach,

 6. współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,

 7. ustalanie planów pracy Urzędu, opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Urzędu,

 8. podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych i mienia Urzędu,

 9. kierowanie zawiadomień do organów ścigania oraz wniosków o ukaranie do sądów,

 10. udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Urzędu oraz na pracowników Urzędu,

 11. ocena pracy pracowników Urzędu

 12. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie oraz nagradzanie pracowników Urzędu, przeprowadzanie ocen pracowników zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,

 13. wydawanie zarządzeń oraz ustalanie regulaminów w sprawach organizacyjno-porządkowych Urzędu.

§ 10.

Do zadań Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora zabytków należy:

 1. przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem Delegatury, według wskazań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 2. nadzór nad Wydziałem do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych, nad Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych oraz nad stanowiskiem pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych,

 3. nadzorowanie i koordynowanie czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Urzędu,

 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 5. wykonywanie czynności z zakresu zadań inspekcji zabytków nieruchomych, w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 11.

W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podejmuje decyzje niezbędne dla normalnego funkcjonowania Urzędu, z wyłączeniem decyzji dotyczących wpisu do rejestru zabytków.

§ 12.

Kierownik Delegatury z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na terenie swojego działania, prowadzi kontrole i sprawy, w tym w szczególności wydaje decyzje administracyjne.

 

§ 13.

Wydziałem kieruje kierownik wydziału.

§ 14.

 1. Do obowiązków kierowników wydziałów jako osób odpowiedzialnych za całokształt pracy kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej należy:

 1. organizowanie na bieżąco pracy wydziałów oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej pomocy w realizacji zleconych im zadań,

 2. proponowanie nowych form i metod pracy,

 3. nadzorowanie wykonywania obowiązków przez podległych pracowników,

 4. przedstawianie spraw do akceptacji bezpośrednim przełożonym,

 5. opracowywanie zakresów czynności oraz wniosków i opinii służbowych odnośnie pracowników w kierowanych komórkach organizacyjnych,

 6. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych,

 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami według planu sporządzonego przez zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 8. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników regulaminu organizacyjnego i innych przepisów wewnętrznych,

 9. nadzór nad dbałością o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów,

 10. składanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków w przedmiocie angażowania, awansowania, zwolnienia, nagradzania, przenoszenia, wyróżniania lub karania pracowników komórek organizacyjnych.

 1. Obowiązki i uprawnienia kierowników wydziałów oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie uregulowane są w indywidualnych zakresach czynności.

 

§ 15.

 1. Kierownicy wydziałów Urzędu współdziałają w wykonywaniu zadań podlegających im komórek organizacyjnych z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy w Delegaturze .

 2. Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów pełni zarazem obowiązki Głównego Księgowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

 3. Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów sprawuje odpowiednio nadzór nad kasą w Delegaturze.

 Rozdział IV
ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ STANOWISK PRACY URZĘDU OCHRONY ZABYKÓW I DELEGATURY W KOSZALINIE§ 16.


Zadania Urzędu realizują komórki organizacyjne określone w § 4 niniejszego regulaminu, pod kierownictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 17.


Do zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu i Delegatury należy:


1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,
2) usprawnianie organizacji, form i metod pracy,
3) aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących danej komórki organizacyjnej,
4) inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań,
5) współpraca z innymi organami rządowymi i samorządowymi,
6) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących działalności danej komórki organizacyjnej,
7) zgłaszanie wniosków i projektów w zakresie pracy Urzędu,
8) oszczędna i racjonalna gospodarka powierzonymi środkami.

 
§ 18. 


Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych należy w szczególności:


1) prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli zabytków architektury  i budownictwa, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy w celu określenia stanu zachowania, stanu technicznego, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego, potwierdzonych protokołem kontroli lub notatką służbową,
2) weryfikacja budownictwa, architektury, parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków dotyczących kwalifikacji objęcia ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków,
3) opracowywanie zaleceń i opinii  konserwatorskich dotyczących zabytków w przypadku podejmowania inwestorskich działań lub konieczności rewaloryzacji i konserwacji,
4) opracowywanie wniosków do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; dla obszarów powiatów nadzorowanych przez Delegaturę, opinie i uzgodnienia przygotowuje odpowiednia komórka Delegatury,
5) współdziałanie ze służbami i organami zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego różnych szczebli w celu ochrony środowiska kulturowego,
6) przygotowywanie projektów postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 
§ 19. 


Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Ruchomych należy w szczególności:


1) prowadzenie rejestru zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego oraz ewidencji wojewódzkiej zabytków ruchomych,
2) prowadzenie kontroli miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu zachowania i prawidłowości warunków przechowywania obiektu, potwierdzonych protokołami z kontroli lub notatką służbową,
3) przygotowywanie i prowadzenie prac komisji konserwatorskich oceniających zakres i prawidłowość wykonywanych prac konserwatorskich w szczególności w przypadku prac dofinansowywanych z Budżetu Państwa lub z innych źródeł,
4) opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych,
5) nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczących zabytków ruchomych,
6) odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków ruchomych wszelkich prac i decyzji dotyczących zabytków,
7) opracowywanie projektów, opinii, postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
8) prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 20.


Do zadań Wydziału do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych województwa zachodniopomorskiego oraz wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,
2) opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,
3) prowadzenie kontroli i inspekcji dotyczących stanu zachowania zabytków archeologicznych, potwierdzonych protokołem z kontroli i inspekcji lub notatką służbową,
4) prowadzenie kontroli prac ziemnych na obszarach objętych ochroną archeologiczną w celu stwierdzenia zgodności realizowanych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,
5) prowadzenie kontroli aktualnie badanych stanowisk archeologicznych w zakresie zgodności prowadzonych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,
6) organizowanie i prowadzenie ratunkowych badań archeologicznych,
7) opracowywanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków archeologicznych,
8) przyjmowanie zawiadomień o przypadkowych znaleziskach,
9) opracowywanie opinii, postanowień i decyzji do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
10)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 21.


Do zadań Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego,
2) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych,
3) odnotowywanie w karcie ewidencyjnej zabytku budownictwa i architektury oraz na kartach parków i ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni a także cmentarzy wszelkich prac i decyzji dotyczących zabytku,
4) gromadzenie i aktualizacja danych prawno – własnościowych odnośnie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
5) nadzór nad opracowywaniem i gromadzeniem wszystkich rodzajów dokumentacji zabytków gromadzonych w urzędowym archiwum,
6) prowadzenie archiwum  i udostępnianie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków w województwie, zgromadzonej w archiwum,
7) prowadzenie archiwum zakładowego i udostępnianie archiwum akt dotyczących zabytków z terenu województwa a wytworzonych w Urzędzie,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 22.


Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1) planowanie budżetu Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
4) przygotowywanie wniosków o dotacje celowe z budżetu Wojewody na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji,
5) przygotowywanie umów o udzielenie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz rozliczanie udzielonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,
7) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,
8) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, realizacja wydatków osobowych i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji analitycznej, sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS,
9) sporządzanie raportów miesięcznych dla każdej osoby ubezpieczonej w zakresie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
10)  dokonywanie naliczeń i okresowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
11)  sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz oraz sprawozdań statystycznych,
12)  obsługa kasowa Urzędu,
13)  realizacja zleceń bezgotówkowych, obsługa elektronicznego systemu VideoTEL,
14)  rozliczanie okresowych inwentaryzacji,
15)  obsługa finansowa Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,
16)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 23.

Do zadań stanowiska pracy do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz do realizacji zadań obronnych należy w szczególności:
1) opracowywanie planów ochrony zabytków na wypadek zagrożenia dla terenu całego województwa oraz sprawowanie kontroli zabytków nieruchomych oraz obiektów, w których gromadzone są ruchome zabytki, w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami (np. klęski żywiołowe) na terenie całego województwa,
2) prowadzenie szkoleń obronnych zgodnie z Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego oraz Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia obronnego województwa na dany rok,
3) realizacja zadań planowania operacyjnego,
4) realizacja zadań stałego dyżuru oraz bazy danych HNS (HOST NATION SUPPORT WSPARCIE POBYTU I DZIAŁAŃ WOJSK SOJUSZNICZYCH NA TERYTORIUM KRAJU GOSPODARZA).


§ 24.


Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


§ 25.


Do zadań stanowiska pracy do spraw prawnych i organizacyjnych należy w szczególności:
1) sporządzanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,
2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych,
3) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych,
4) przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego,
5) występowanie przed sądami i innymi organami orzekającymi w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
6) sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji, postanowień i zarządzeń,
7) opiniowanie projektów porozumień i aneksów do tych porozumień przekazujących kompetencje Wojewody w dziedzinie ochrony zabytków wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
8) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
9) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.


§ 26.


Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków należy w szczególności:
1) obsługa administracyjna Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,
2) protokołowanie wszystkich posiedzeń Rady,


§ 27.


Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Urzędu
2) przyjmowanie i odnotowywanie wniosków i dokumentacji interesantów,
3) obsługa pocztowa,
4) obsługa centrali telefonicznej,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 28.

Do zadań stanowiska pracy kierowcy należy w szczególności:
1) przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego,
2) samodzielnie zaopatrywanie w paliwo i oleje w określonej sieci stacji paliw,
3) codzienna obsługa samochodu (np. sprzątanie, utrzymywanie sprawności technicznej) oraz przestrzeganie terminu okresowych przeglądów technicznych i opłat ubezpieczeniowych,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 29.


Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy do spraw inspekcji zabytków nieruchomych w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli zabytków architektury i budownictwa, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, cmentarzy, obiektów techniki w celu określenia stanu technicznego, sposobu użytkowania, stanu prawno – własnościowego, potwierdzonych protokołem kontroli lub notatką służbową,
2) weryfikacja obiektów o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków dotyczących kwalifikacji do wpisania do rejestru zabytków,
3) opracowywanie zaleceń, opinii konserwatorskich dotyczących zabytków w przypadkach podejmowania działań inwestorskich lub konieczności rewaloryzacji i konserwacji, na wniosek posiadaczy i inwestorów lub z urzędu,
4) opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
5) współdziałanie z organami zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego różnych szczebli w celu ochrony środowiska kulturowego,
6) przygotowywanie projektów postanowień i decyzji ,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.


§ 30.


Do zadań stanowiska pracy do spraw inspekcji zabytków ruchomych w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli miejsc przechowywania zabytków ruchomych w celu stwierdzenia stanu zachowania, prawidłowości warunków przechowywania obiektu, potwierdzonych protokołami z kontroli lub notatkami służbowymi,
2) opracowywanie projektów decyzji i postanowień do podpisu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) udział w komisjach konserwatorskich oraz przygotowywanie komisji oceniających zakres i prawidłowość wykonywanych prac konserwatorskich, w szczególności w przypadku prac dotowanych z budżetu Państwa lub z innych źródeł,
4) opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych,
5) odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków ruchomych wszelkich zmian dotyczących stanu obiektu, w tym przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich,
6) prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej,
7) nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczącej zabytków ruchomych,
8) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.
 

§ 31.


Do zadań stanowiska pracy do spraw zabytków archeologicznych w Delegaturze należy w szczególności:
1) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,
2) prowadzenie kontroli dotyczących stanu zachowania oraz stanu prawno-własnościowego stanowisk archeologicznych zakończonych protokołem lub notatka służbową,
3) prowadzenie kontroli prac ziemnych na obszarach objętych ochroną  archeologiczną, w celu stwierdzenia zgodności realizowanych prac z wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniem,
4) prowadzenie kontroli prawidłowości badań archeologicznych, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) organizowanie  i prowadzenie ratunkowych badan archeologicznych,
6) opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,
7) przygotowywanie projektów postanowień i decyzji,
8) opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.


§ 32.

Do zadań stanowiska pracy do spraw dokumentacji i archiwum w Delegaturze należy w szczególności:
1) przygotowywanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiedniej dokumentacji w celu wydania decyzji w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków,
2) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z właściwością terytorialną Delegatury we współpracy z innymi stanowiskami pracy,
3) odnotowywanie na karcie ewidencyjnej zabytku nieruchomego, ruchomego oraz kartach zabytków  zieleni i cmentarzy wszelkich zmian, prowadzonych prac oraz wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji,
4) prowadzenie archiwum wszystkich rodzajów dokumentacji zabytków, zgodnie z właściwością terenową Delegatury i udostępnianie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków a zgromadzonej w archiwum,
5) prowadzenie archiwum zakładowego i udostępnianie archiwum akt dotyczących zabytków wytworzonych w Urzędzie,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.


§ 33.


Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu w Delegaturze należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Delegatury,
2) przyjmowanie i odnotowywanie wniosków i dokumentacji interesantów,
3) obsługa pocztowa,
4) obsługa centrali telefonicznej,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 34.


Do zadań stanowiska pracy kierowcy w Delegaturze należy w szczególności:
1) przewóz osób samochodem służbowym, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego
2) samodzielne zaopatrywanie w paliwo i oleje w określonej sieci stacji paliw,
3) codzienna obsługa samochodu ( utrzymywanie sprawności technicznej, utrzymywanie czystości ) oraz przestrzeganie terminu okresowych przeglądów technicznych i opłat ubezpieczeniowych,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Delegatury.


 Struktura organizacyjna WUOZ

                                                                        
    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-08-2008 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 01-09-2008 12:30