Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel./fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

 

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 1. Rodzaj zadań: zadania publiczne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-  upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wystaw i innych imprez,
 • wydawanie niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk,
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

Zadanie może być realizowane wśród różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, szerokiego odbiorcy lub specjalistów z dziedziny ochrony zabytków. Zadanie może mieć zasięg regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków województwa zachodniopomorskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
 1. na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000,- zł
 2. na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 40 000,- zł
 1. Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji. złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  w konkursie ofert.
 2. Termin realizacji zadania: do 20 października 2022 r.
 3. Warunki realizacji zadania: Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami.
 4. Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2022 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin lub w Delegaturze w Koszalinie ul. Zwycięstwa 125 Koszalin lub nadanie w terminie drogą pocztową.
 5. Termin wyboru oferty: 31 maja 2022 r.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126 art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e” ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).  Zgodnie z przyjętymi procedurami WUOZ w Szczecinie przy ocenie merytorycznej zastosowanie mają następujące kryteria szczegółowe i odpowiadająca im maksymalna wartość punktowa:
 • wartość merytoryczna zadania, tj. jakość zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

(w szczególności planowana organizacja zadania, miejsce realizacji zadania, dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, profesjonalizm przygotowania aplikacji) – 50 pkt

 • kalkulacja kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności ocena spójności kalkulacji kosztów realizacji zadania względem opisu rzeczowego) – 20 pkt
 • możliwość realizacji zadania przez dany podmiot (kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie)– 10 pkt
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków – 10 pkt
 • realizacja zadań publicznych przez podmioty, które w poprzednich latach realizowały takie zadania,

        biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – 10 pkt    

(w szczególności podmiotom, które nie realizowały wcześniej zadań z dotacji przyznawana jest punktacja w maksymalnej wysokości).

Szczegółowe zasady określają Procedury WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na realizację zadań publicznych, opublikowane na stronie internetowej BIP WUOZ w Szczecinie, dostępnej m.in. ze strony  www.wkz.szczecin.pl.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2022 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym
w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2057).

Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2021 r.: 4 zadania  na kwotę 25.500,00,- zł.


 

Poniżej do pobrania  załącznik "PROCEDURY WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ w Szczecinie na realizację zadań publicznych"

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-03-2022 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 28-03-2022 12:18