Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie: Inspektor ds. archiwum i biblioteki w del. Koszalin (Ogłoszenie nr 115787 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

 

Ogłoszenie nr 115787

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor

ds. archiwum i biblioteki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzenie dokumentacji w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z właściwością terytorialną Delegatury we współpracy z innymi stanowiskami

 • Prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki zakładowej   gromadzenie wszystkich rodzajów dokumentacji dotyczącej zabytków, w tym spraw przekazywanych przez inspektorów oraz wprowadzanie nabytków i darowizn tych opracowań – udostępnianie ich pracownikom oraz innym osobom z zewnątrz w tym posiadaczom zabytków wraz z tworzeniem i prowadzeniem baz danych tych zbiorów

 • Wykonywanie skanów, kserokopii i wykazów w zakresie udzielania informacji publicznej oraz w odpowiedzi na inne wnioski dotyczące udzielenia informacji nt. zabytków z terenu podległego Delegaturze wraz z redagowaniem pism przewodnich i odpowiedzi na te wnioski we współpracy z innymi stanowiskami

 • Odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków nieruchomych, ruchomych oraz na kartach zabytków zieleni i cmentarzy wszelkich zmian, prowadzonych prac oraz wydawanych przez WKZ decyzji

 • Bieżąca obsługa dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Delegaturze WUOZ.

 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności.

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Delegatury.

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie

 • Doświadczenie zawodowe: minimum rok pracy  w administracji publicznej i prowadzenia archiwum zakładowego

 • Bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD,EXCEL,ACCESS)

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

 • Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie Delegatury WUOZ w Koszalinie praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście dla osób niepełnosprawnych od podwórza, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 • Praca w archiwum wymaga niejednokrotne używania drabiny, w celu sięgania po zarchiwizowane akta.

 • Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.490,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 24.02.2023 oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora ds. archiwum i biblioteki” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu (do dnia 24.02.2023 r.)
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 091 433 70 66 w godz. 8-15

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B

 • Kopia zaświadczenia o przebytym kurskie z zakresu danych osobowych lub zasad prowadzenia archiwum

 

Aplikuj do: 24 lutego 2023

 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Dokumenty należy złożyć do 24.02.2023

Planowany termin rozpoczęcia pracy:  01 marca 2023 r.

Decyduje data:  data wpływu do urzędu.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail – justynapiecuch70@wp.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana umowa

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji  

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa

 

Wzory oświadczeń

 

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-399kb.pdf


 

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata:

Barbara Ziętowska    Koszalin

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 13-02-2023 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 13-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 13-02-2023 12:25