Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Specjalista ds. zamówień publicznych i dotacji (Ogłoszenie nr 120726 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 120726

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista
ds. zamówień publicznych i dotacji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:
Szczecin
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
•    Prowadzenie i przygotowanie postępowań zgodnie z Ustawą PZP oraz regulaminem wewnętrznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
•    Zapewnienie merytorycznej zasadności opracowanych dokumentów w zakresie realizacji postępowań o udzielanie zamówienia  publicznego.
•    Przygotowanie planu zamówień publicznych, sprawozdań i analiza w zakresie przeprowadzanych postepowań o udzielania zamówienia publiczne.
•    Weryfikacja wniosków o dotację na realizację zadań publicznych.
•    Przygotowanie projektu umów na dotację.
•    Kontrola i ocena sposobu wykorzystania dotacji.
•    Realizacja zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Kogo poszukujemy


Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)
•    Wykształcenie : Wyższe w specjalnościach: prawnicze, administracja lub ekonomiczne
•    Doświadczenie zawodowe: 3 lata  pracy  w jednostkach publicznych z co najmniej dwu letnim na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych
•    Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw towarzyszących ustawie Prawo zamówień publicznych
•    Znajomość przepisów dotyczących ochrony  i opieki nad zabytkami
•    Znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego
•    Znajomość ustawy o finansach publicznych
•    Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
•    Znajomość prawa budowlanego
•    Obsługa komputera, biegła znajomość pakietu MS Office


Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
•    Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
•    Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście dla osób z niepełnosprawnościami od Wałów Chrobrego, znajduje się tam również winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 22 maja 2023 r. z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych, dotacji” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu (do dnia 22.05.2023 r.)
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 091 433 70 66 w godz. 8-15

 
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
•    CV i list motywacyjny
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
•    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
•    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 

Aplikuj do: 22 maja 2023
W formie papierowej w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120726" na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Dokumenty należy złożyć do 22 maja 2023 r.
Decyduje data:  data wpływu do urzędu.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail – justynapiecuch70@wp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana umowa
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji   
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa

Wzory oświadczeń

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-399kb.pdf

 


 

Wybrany kandydat:

Łukasz Goszczyński Szczecin

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 11-05-2023 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 11-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 30-05-2023 13:43