Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZWKZ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem w pałacu w Iglicach, gm. Resko, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/1. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych - prowizorycznego zabezpieczenia wieżyczek, zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie oraz podparcia zarwanych i częściowo zniszczonych stropów (06.2023).

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZWKZ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem w pałacu w Iglicach, gm. Resko, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/1. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych - prowizorycznego zabezpieczenia wieżyczek, zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie oraz podparcia zarwanych i częściowo zniszczonych stropów (06.2023).

 

Szczecin, dnia 26 czerwca 2023 r.
Znak: OE.2740.20.2023


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych .
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem w pałacu w Iglicach, gm. Resko, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/1. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych – prowizorycznego zabezpieczenia wieżyczek, zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie oraz podparcia zarwanych i częściowo zniszczonych stropów. Zakres zamówienia określają:
1) Załącznik nr 1 – Przedmiar robót Iglice;
2) Załącznik nr 2 – Przedmiar robót Iglice
3) Załącznik nr 3 – Roboty opis Iglice
4) dokumentacja projektowa autorstwa inż. Leszka Demskiego
Uwaga: Robotami budowlanymi w zakresie objętym ochroną konserwatorską może kierować jedynie osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Z dokumentacją oraz miejscem planowanych prac można się zapoznać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 70-536 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4 pokój nr 48 od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30.
Zamawiający uzyskał stosowne pozwolenia na prowadzenie prac.
2. Termin realizacji zamówienia: 1 października 2023 r.
3. Termin ważności ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.
4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, złożonej osobiście w zabezpieczonej kopercie i opisanej nazwą i adresem zamawiającego oraz nazwą i adresem wykonawcy, z adnotacją „roboty Iglice”. Dopuszcza się złożenia oferty drogą mailową na adres zamowienia@wkz.szczecin.pl  zawierającą opisy jak w ust. 5.
5. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie lub na adres mailowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie , 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4 pokój nr 48.
6. Otwarcie ofert - 10.07.2023 r. o godz. 12.30 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, pokój nr 49.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

W załączeniu:
formularz ofertowy.
Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Wskazane jest aby pełnomocnictwo było złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Szczecinie
Tomasz Wolender

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 27-06-2023 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 27-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-06-2023 12:01