Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 136597 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 136597 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Wymiar etatu: 0,8

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzenie postępowań (w tym oględzin) i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ, zastępcy ZWKZ projektów decyzji, postanowień (w tym dot. dowz i pnb), zaświadczeń, zaleceń konserwatorskich, odpowiedzi z zakresu informacji publicznej oraz innych pism w  sprawach dot. ochrony zabytków
 • przeprowadzanie oględzin i kontroli zabytków nieruchomych, sporządzanie notatek służbowych
  i protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych, a także podejmowanie innych działań pokontrolnych przewidzianych przepisami prawa
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji, postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych oraz dokonywanie zgłoszeń popełnienia czynu zabronionego                 
 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach oraz udziela informacji w powierzonym zakresie osobiście, e-mailowo, telefonicznie
 • opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków znajdujących się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz opinii do GEZ, PONZ i WEZ oraz współpraca z inspektorami prowadzącymi sprawy dot. zabytków archeologicznych, zabytkowej zieleni
  i zagadnień planowania przestrzennego – konsultacje międzywydziałowe w powierzonym zakresie
 • dokonywanie odbiorów wykonanych prac konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ
 • przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków oraz sporządzenie planów pracy, w tym formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków, przygotowywanie wniosków do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, inwentaryzacji, kart, ekspertyz, itp.
 • sporządzanie sprawozdań z kontroli i z realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku
 • Wykonuje dokumentację fotograficzną zabytków, oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ZWKZ, zastępcę ZWKZ.

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe profilowane w specjalnościach:  architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne 
 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS)
 • znajomość KPA oraz przepisów dot. ochrony zabytków i prawa budowlanego, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

 

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

 • Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie i w terenie, liczne wyjazdy służbowe praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie.
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę.
 • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, wejście dla osób z niepełnosprawnościami od Wałów Chrobrego, znajduje się tam również winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.
 • Liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie

podałeś adresu e-mail).

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 28 kwietnia 2024 r. z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu (do dnia 28 kwietnia 2024 r.)
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 091 433 70 66 w godz. 8-15

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów

Etap 1 - Weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają

wszystkie wymagania formalne

Etap 2 - Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

 

Dołącz jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawo jazdy kat. B

 

Aplikuj do: 28 kwietnia 2024 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Dokumenty należy złożyć do 28 kwietnia 2024 r.

Decyduje data:  data wpływu do urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail – justynapiecuch70@wp.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana umowa

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji  

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa

 

Wzory oświadczeń

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej-pdf-399kb.pdf

 

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/wzor-owiadczenia(1958).pdf


 

 

Ogłoszenie nr 139597


Wybrany Kandydat: Barbara Żółkiewska – Szczecin

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 16-04-2024 23:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 16-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-05-2024 10:30