Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE w 2013 roku NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

WOJEWÓDZKI  URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2013 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (rozdz. 7, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (rozporządzenieMinistra Kultury z dnia 06.06. 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Dz. U. 112, poz. 940 z późn. zm.) z dniem 28 lutego b.r.  upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa  w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2013 roku                                                   

Wnioski o udzielenie w 2013 r. dotacji WKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.    

Wysokość środków w dyspozycji WKZ przeznaczonych w 2013 r. na w.w. dotacje wynosi  570 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w Art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być  podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZw Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, dostępne na stronie www.wkz.szczecin.pl i w siedzibie Urzędu. Wnioski należy składać na formularzu określonym w rozporządzeniu do ustawy.  Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków lub numer rejestru zabytków
 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
 3. zgodę współwłaścicieli, zgodę właściciela, jeżeli wnioskodawca jest  użytkownik zabytku
 4. pozwolenie WKZ na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji lub numer pozwolenia
 5. kosztorys przewidywanych prac lub robót/kosztorys powykonawczy
 6. fotograficzną dokumentację aktualnego stanu zabytku
 7. pozwolenie na budowę, jeśli prace wymagają pozwolenia
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 9. oświadczenie o posiadanym zasobie rzeczowym i kadrowym do realizacji zadania

 Podstawowe kryteria przyznania dotacji to:

1)   znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii,
2)  stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia wobec zabytku

 1. podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac przy obiekcie zabytkowym
 2. poprawność prowadzenia przez Wnioskodawcę wcześniejszych prac przy zabytku i rozliczania dotacji ZWKZ w poprzednich latach.

Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-01-2013 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2013 14:06