Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Procedur WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2014 r.

 

Załącznik do zarządzenia ZWKZ nr 1/2014  z dnia24.01.2014  r.

 

 

PROCEDURY

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej

przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra  Kultury  z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940)

 

 

 

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Niniejsze Procedury określą zasady udzielania dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, sposób jej rozliczania i kontroli wykorzystania przyznanych środków oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

 

§ 2.

 1. Z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, której dysponentem jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zwany później ZWKZ, mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zwane dalej „dotacje”.

Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane  na dofinansowanie:

  1)  nakładów koniecznych na planowane do wykonania prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku (prace planowane);

  2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (refundacja poniesionych nakładów).

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (jako refundacji poniesionych nakładów), wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. O dotacje, o których mowa w ust. 1 (na prace planowane), może ubiegać się każdy podmiot (osoba fizyczna i prawna) posiadający tytuł prawny do zabytku,  wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3a. O dotacje, o których mowa w ust. 2 (na refundacje poniesionych nakałdów), mogą się ubiegac wyłącznie wnioskodawcy, których działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" tj.:

 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

5. Dotacja na zadania wymienione w punktach 1-5 może być udzielona w ramach refundacji poniesionych nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 2ust. 2, lub jako niezbędny element prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanych do wykonania w jednym zadaniu.

6. Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 78 z zastrzeżeniem art. 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

7. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

8. Łączna wysokość dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organy stanowiące województwa, powiatu i gminy nie może przekraczać wysokości dofinansowania określonej powyżej.

9. Dotacja może mieć charakter pomocy de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006).

 

§ 3.

1. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca, po uzyskaniu informacji o proponowanej kwocie dotacji, podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany, przed podpisaniem umowy o dotację, do aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego zadania, tj. zakresu prac oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych.

2. Wnioskodawca, w przypadku określonym w ust. 1, zmniejszając zakres prac może zmniejszyć kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji ZWKZ w stosunku do informacji podanej we wniosku, tj. utrzymując procentowy udział środków własnych i procentowy udział środków ZWKZ w koszcie realizacji zadania. W uzasadnionych wypadkach wnioskodawca może wnioskować o zwiększenie procentu udziału ZWKZ.

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.

4. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

 

 

Rozdział II

Zasady składania wniosków

§ 4.

 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112,  poz. 940).
 2. Termin zakończenia prac lub robót planowanych do wykonania, określony we wniosku,  nie powinien być dłuższy niż do 30 listopada roku, w którym jest planowana dotacja.

3. Do w całości wypełnionego formularza wniosku na prace planowane należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

3) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

4) fotograficzną dokumentację aktualnego stanu technicznego zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości ok.4 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej;

5) kopię decyzji  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

6) kopia pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;

7) kosztorys inwestorski lub ofertowy całkowitych kosztów prac lub robót ;

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia dotacji ;

9) zgodę na niekomercyjne wykorzystanie w materiałach WUOZ  zdjęć związanych z wnioskiem,  zgodnie z przepisami prawa autorskiego ;

10) oświadczenie o dysponowaniu zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym prawidłową obsługę wykonywanych prac;

11) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5do niniejszych Procedur.

 

4. Do w całościwypełnionego formularza wniosku na prace refundowane należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

3) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

4) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości ok. 4zdjęćw wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej;

5) kopia pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

6) kopia pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagały takiego pozwolenia;

7) kosztorys powykonawczy;

8) oryginały rachunków i faktur za przeprowadzone prace lub kopie (oryginały do wglądu);

9) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;

10) protokół odbioru przez ZWKZ wykonanych prac;

11) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia dotacji ;

12) oświadczenie o dysponowaniu zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym prawidłową obsługę wykonywanych prac;

13) zgodę na niekomercyjne wykorzystanie w materiałach WUOZ  zdjęć związanych z wnioskiem, zgodnie z przepisami prawa autorskiego ;

14) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr  5do niniejszych Procedur.

 

5. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub wydający je urząd.

6. Opis wymaganych załączników do wniosku zawiera załącznik nr  3 do niniejszych procedur.

 

§ 5.

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

2. Wniosek złożony po obowiązującym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli do wniosku nie zostaną załączone wymagane załączniki, lub będą one zawierały błędy, wnioskodawca zostanie wezwany do ich złożenia w terminie siedmiu dni. Po bezskutecznym upływie terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Rozdział III

Zasady naboru i rozpatrywania wniosków

§ 6.

 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym, w którym zostanie ona udzielona, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą zakończenie naboru wniosków, pod warunkiem uzyskania przez ZWKZ stosownego pełnomocnictwa. Terminy zakończenia naboru wniosków określa się na:

 

 1. 28 lutego danego roku dla prac planowanych do wykonania;
 2. 30 czerwca danego roku dla wniosków o refundację poniesionych nakładów.

 

2. Informacja o naborze wniosków jest podawana do publicznej wiadomości poprzez:
1) informację w wersji skróconej umieszczoną na stronie internetowej WUOZ w Szczecinie,

2) informację w wersji pełnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUOZ w Szczecinie,

3) ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu wojewódzkim,

4) ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.

 

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data złożenia w sekretariacie  WUOZ w Szczecinie lub Delegatury w Koszalinie albo data dzienna stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku drogą pocztową.

4.  Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na zasadzie konkursu ofert.
 

§ 7.

1. Sprawy związane ze wstępną oceną wniosków pod względem formalnym, przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji prowadzi właściwa komórka merytoryczna w WUOZ w Szczecinie lub wyznaczeni przez ZWKZ pracownicy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez Komisję powoływaną przez ZWKZ mocą zarządzenia, w której skład wchodzą wyznaczeni pracownicy - przedstawiciele wydziałów merytorycznych WUOZ w Szczecinie oraz przedstawiciel Delegatury w Koszalinie, w ilości 3-5 osób.

3. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 2, należy:

1) dokonanie oceny formalnej i  merytorycznej złożonych wniosków;
2) przygotowanie propozycji zadań z podaniem wysokości kwot, na które rekomenduje się udzielenie dotacji w danym roku,  oraz przedstawienie jej ZWKZ;

3) przygotowanie opinii uzasadniającej przyznanie dotacji przekraczającej 50% wartości prac.

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa ZWKZ w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

5. Przy formułowaniu opinii przez Komisję, jako podstawowe,  zastosowanie mają następujące kryteria:

1)       znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej, artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii,
2)       stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia wobec zabytku,

 1. podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac przy obiekcie zabytkowym,
 2. poprawność prowadzenia przez Wnioskodawcę wcześniejszych prac przy zabytku i rozliczania dotacji ZWKZ w poprzednich latach.

 

§ 8.

1. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje ZWKZ, po zapoznaniu się z propozycją i rekomendacją Komisji.

2. Od decyzji ZWKZ nie przysługuje tryb odwoławczy.

3. Dotacje udzielane są na podstawie umowy zawartej między ZWKZ a Wnioskodawcą.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Rozdział IV

Zasady zawierania i rozliczania umów

§ 9.

1. Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zawiadamiani są pisemnie o decyzji ZWKZ. W piśmie Wnioskodawcy  mogą być jednocześnie wzywani, w wyznaczonym terminie, do złożenia określonych dokumentów i pism niezbędnych do podpisania umowy, np.:

 1. dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);
 2. kopii dokumentu tożsamości;
 3. deklaracji wykonania zadania i akceptacji proponowanej kwoty dotacji;
 4. zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego i kosztorysu;
 5. w razie potrzeb innego, wskazanego w piśmie WUOZ, niezbędnego do podpisania umowy, dokumentu.

 

 1. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie skutkuje możliwością  odmowy zawarcia umowy o udzielenie dotacji i cofnięciem proponowanej dotacji.
 2. W przypadku nie zaakceptowania propozycji finansowych ZWKZ, wniosek nie podlega dalszemu procedowaniu.

 

§ 10.

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej pomiędzy ZWKZ a Wnioskodawcą.
 2. Umowa, o której mowa w ust.1, określa szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji, m.in.:

1) zakres planowanych prac lub robót oraz termin ich realizacji;

2) wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób i termin rozliczenia przyznanej dotacji;

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem;

6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji celowej

z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została przyznana dotacja;

8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na lub przy zabytku informacji o udzieleniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji na prace lub roboty przy zabytku, zarówno w trakcie ich prowadzenia jak i po ich zakończeniu przez okres 3 lat.

 

 

 

 

 


§ 11.

 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie, o której mowa w § 10.
 2. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych Wnioskodawca ma obowiązek przekazać ZWKZ  informację o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.
 3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że zrealizowanie zadania przez Wnioskodawcę nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.
 4. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że zadanie może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
 5. Dotacja ZWKZ wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
 6. W przypadku niewykonania dotowanego zadania w całości bądź też niewykorzystania części przekazanych środków dotacji, środki te podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowie.
 7. WUOZ zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na każdym etapie realizacji prac lub robót, na które została przyznana dotacja celowa, o której mowa w par. 2.
 8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur.
 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych procedur.

 

§ 12.

WUOZ w Szczecinie prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o dotacjach udzielonych ze swojego budżetu, tj. MKIDN, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, właściwe miejscowo dla położenia zabytku organy stanowiące powiatu i gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.


Traci moc Regulamin z dnia 24 stycznia 2013 r.

 

§ 14.


Procedury  wchodzą w życie z dniem 24.01.2014 r.

 

 

                                                                                                                              ZWKZ

                                                                                                                                Ewa Stanecka

 

 


Załącznik Nr 1 do Procedur WUOZ w Szczecinie

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie (..)

z dnia 24.01.2014 r.

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI

opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej

przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

 

 

§ 1.

 1. Podstawę pracy Komisji stanowią wnioski o udzielenie dotacji celowej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej ZWKZ, złożone zgodnie z zapisamiprocedur w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

 1. Wnioski bez wymaganych dokumentów lub złożone po terminie określonym w procedurach, o  których mowa w ust.1, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie komisji.

 

§ 2.

 1. Komisja pracuje nad wnioskami składanymi do WUOZ w Szczecinie o przyznanie dotacji celowej na:

  1)  planowane do wykonania prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku;

  2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

2. Do zadań komisji należy:

1) dokonanie oceny formalnej i  merytorycznej złożonych wniosków;


2) przygotowanie propozycji zadań z podaniem wysokości kwot, na które rekomenduje się udzielenie dotacji w danym roku,  oraz przedstawienie jej ZWKZ;

 

3) przygotowanie opinii uzasadniającej przyznanie dotacji przekraczającej 50% wartości prac.

 

§ 3.

 1. Komisja dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów:

 

1) zgodność  z ustawą ochronie zabytków i procedurami określonymi mowa w § 1. ust.1

2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii;

3) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia wobec zabytku;

4)  podjęcie w poprzednich okresach prac przy obiekcie, tj. kontynuacja prac przy zabytku;

5) poprawność prowadzenia przez Wnioskodawcę wcześniejszych prac przy zabytku i rozliczania dotacji ZWKZ w poprzednich latach

6) wielkość wnioskowanej dotacji i możliwość wykonania zamierzonych prac.

 

 1. Komisja oceniając wnioski o udzielnie dotacji celowej w wysokości przekraczającej 50 % nakładów na konieczne prace lub roboty przy zabytku może opierać się na merytorycznej opinii specjalisty, pracownika WUOZ w Szczecinie lub Delegatury w Koszalinie, która określa wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową zabytku, albo konieczność przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym, koniecznych do wykonania prac lub robót oraz istniejące zagrożenia. Opinię sporządza pracownik wskazany przez przewodniczącego Komisji.

 

§ 4.

 1. Komisję powołuje ZWKZ w drodze zarządzenia, określającego skład osobowy komisji i termin ważności jej uprawnień.

 

 1. Komisja składa się z Przewodniczącego i 2-4  członków Komisji.

 

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

 

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 30 dni po upływie terminu określonego w przepisach naboru wniosków – odpowiednio  na prace planowane i refundowane.

 

 1. Kolejne posiedzenia komisji są zwoływane w razie potrzeb.

 

§ 5.

 1. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

 

 1. Wnioski błędne formalnie – np. złożone po terminie,  których zakres rzeczowy jest niezgodny z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i par. 2 ust. 4 procedur WUOZ, lub wnioskodawca jest nieuprawniony do składania wniosku – nie podlegają dalszej ocenie.

 

 1. Komisja merytorycznie ocenia projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

 

 1. Każdy członek Komisji, kierując się swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym,  przyznaje każdemu wnioskowi określoną ilość punktów (od 0-100).

 

 1. Punkty Komisji dla każdego wniosku obliczane są na zasadzie średniej arytmetycznej, tj. są uśredniane.

 

 1. Komisja na zasadzie consensusu ustala propozycje kwot dotacji, uwzględniając ilość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na dany rok. W przypadku spornym głos decydujący ma Przewodniczący.

 

§ 6.

 1. Komisja dokumentuje swoje działania za pomocą protokołów.

 

 1. Komisja przedkłada ZWKZ protokoły z posiedzeń wraz z wykazem wszystkich złożonych wniosków i wykazem zawierającym pozytywnie przez nią zaopiniowane wnioski, na które może być udzielona dotacja celowa ZWKZ, wraz z propozycją kwot dotacji lub inne dokumenty, stosownie do ustaleń.

 

3.         Protokoły z posiedzeń komisji oraz wykazy, o których mowa w ust. 2, podpisują członkowie Komisji biorący udział w danym posiedzeniu.

 

§ 7.

 1. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności, np. rezygnacji wnioskodawcy z przyjęcia dotacji, komisja ma prawo do wnioskowania do ZWKZ o dokonanie korekty proponowanych kwot, w ramach wcześniej pozytywnie ocenionych wniosków – przed podpisaniem umów z Wnioskodawcami.

 

 1. Komisja przedkłada ZWKZ protokół z posiedzenia wraz z propozycją korekt finansowych.

 

§ 8.

Obsługę administracyjno – techniczną Komisji  sprawuje właściwa komórka merytoryczna Urzędu lub wyznaczony  pracownik  WUOZ w Szczecinie.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Procedur WUOZ w Szczecinie

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej  na prace konserwatorskie (..)

z dnia 24.01.2014 r.

Wzory umów na prace planowane oraz na prace refundowane

 

 

 

 

Umowa nr …………………………

o udzielenie dotacji celowejz budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski

na prace konserwatorskie, restauratorskie lubroboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa zachodniopomorskiego -prace planowane.

 

 

 

W dniu………………… w Szczecinie, pomiędzy: Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  …………………………… Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną/ym  przez

………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej Beneficjentem

została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Dotacja ma charakter pomocy de minimis, w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006).

 

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wniosek z dnia …………………… (data wpływu  ……………………) o udzielenie dotacji celowej, złożony przez Beneficjenta do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, zweryfikowany i zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 

§ 2

1.Beneficjent w terminie do dnia …………………… przeprowadzi następująceprace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane:…………………………………………………….. przy obiekcie …………………….…. , położonym w ………………………………. województwo zachodniopomorskie,  wpisanym do rejestru zabytków pod numerem ………………………………., dla którego przedstawiono następujący dokument potwierdzający prawo dysponowania zabytkiem: ………………………………………………………………………………………………………………  Pracezakończone będą sporządzeniem przez przedstawiciela WUOZ w Szczecinie lub Delegaturę w Koszalinie protokołu odbioru prac lub robót przy zabytku.

2. Na przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w ust. 1, Beneficjent uzyskał pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, nr……………………..

 1. Beneficjentoświadcza, iż jest stan prawny zabytku, o którym mowa w ust. 1. nie uległ zmianie.
 2. Beneficjentoświadcza, że nie utracił prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 r. nr 157 poz.1240 z późn. zm.).
 3. Beneficjent złożył oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

§ 3

1.  Nakłady konieczne na przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w § 2 ust. 1, na pokrycie których, została udzielona dotacja, określa się na:  ……………………… zł,słownie: ………………………………………………………zł, na podstawie zweryfikowanego kosztorysu wstępnego.

2.  Na dofinansowanie tych prac lub robót Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Szczecinie przeznaczy z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski środki finansowe w wysokości: …………………………….. , słownie:  ……………………………..,co stanowić będzie …………… %wydatków określonych w ust.1.

 

§ 4

1.    Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………… maksymalnie w dwóch ratach, w formie proporcjonalnej, tj. zgodnej z procentem określonym w § 2 ust.2, refundacji poniesionych wydatków,  po przedłożeniu rachunków za wykonane prace lub roboty przy zabytku oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac określonych w § 2ust. 1.

2. Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dowodu wpłaty za przedłożone rachunki i faktury w terminie 10 dni od dnia otrzymania raty dotacji.

3. Beneficjent oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania tego rachunku nie krócej, aniżeli do chwili dokonania z ZWKZ ostatecznych rozliczeń wynikających z umowy.

4.   Termin przekazania dotacji lub jej raty uzależnia się od posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na rachunku Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach limitów określonych przez Ministra Finansów.

5. Jeżeli Beneficjentowi nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznychBeneficjent ma obowiązek przekazać Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinieinformację o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.

6.  Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 5, wynika, że zrealizowanie prac lub robót,o których mowaw § 2 ust. 1,przez Beneficjenta na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.

7. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 5, o których mowaw § 2 ust. 1, wynika, że prac lub robótmoże być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.

§ 5

1.  W celu otrzymania ostatniej raty i rozliczenia dotacji, Beneficjent złoży
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie następujące dokumenty:

1)   protokół: potwierdzający odbiór przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków prac lub robót, o których mowa w § 2ust. 1,

2)   oryginały rachunków lub faktur za wykonane prace lub roboty przy zabytku oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, wraz z dowodami wpłaty, jeżeli faktury zostały opłacone, które po sprawdzeniu zostaną zwrócone Beneficjentowi,

 3) wykaz rachunków lub faktur, z realizacji całego zadania, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,

4) kosztorys powykonawczy za wykonane prace lub roboty oraz zakup materiałów  niezbędnych do ich przeprowadzenia z obmiarem robót,zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów oraz podpisany przez kierownika robót i inwestora,

 5) w przypadku prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów  o zamówieniach publicznych, beneficjent po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6)fotograficzną dokumentację  zabytku po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości ok.4 zdjęć w wersji cyfrowej lub papierowej (zawierająca m. in. zdjęcie tablicy informującej o współfinansowaniu prac z dotacji ZWKZ)wraz z oświadczeniem  autora zdjęćo wyrażeniu zgodyna niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach WUOZ .

2.Beneficjentjest zobowiązany przekazać Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie dokumenty, o których mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru prac lub robót przy zabytku, nie później niż do dnia  …………………………

 1. Beneficjentdostarczy w ciągu  10 dni od dnia otrzymania ostatniej raty dotacji brakujące dowody wpłaty.
 2. W przypadku przyjęcia rozliczenia dotacji, dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zostaną ostemplowane w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie pieczęcią o treści: „Sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie …………………….."
 3. Informację pisemną o przyjęciu rozliczenia Beneficjentotrzyma wraz ze zwrotem oryginałów faktur.

 

§ 6

W przypadku, gdy wydatki objęte dotacją, poniesione przez Beneficjentana prace lub roboty, będą niższe niż wydatki określone w § 2 ust. 1, wysokość dotacji przekazanej Beneficjentowistanowić będzie wskazany w § 2 ust. 2 procent poniesionych przez Beneficjentawydatków, przyjętych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie jako podstawa rozliczenia dotacji.

§ 7

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie złożonego pisemnie Beneficjentowi w przypadku:

1) niedotrzymania przez Beneficjenta terminu zakończenia prac lub robót określonych w § 4 ust. 1,

2) niedotrzymania przez Beneficjentaterminu złożenia dokumentów, o których mowa
w § 4 ust. 1

3) stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w § 11, nieprawidłowości w prowadzeniu prac lub robót.

 4) stwierdzenia, że łączna kwota dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy lub powiatu przekracza 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 8

1.W przypadku rozwiązania umowy Beneficjentzobowiązany jest zwrócić otrzymaną część dotacji wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w § 6, na konto: ……………………………………………..

2.W przypadku częściowego wykonania prac lub robót Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystaną otrzymaną część dotacji, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4, ust. 5.

 

3.Wykorzystanie dotacji lub jej raty niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo Beneficjentado ubiegania się o dotację przez kolejne trzy lata.

 

§ 9

Beneficjentjest zobowiązany do umieszczania informacji o przyznaniu w danym roku przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji na określone prace lub roboty przy zabytku na tabliczce informacyjnej przy zabytku oraz we wszelkich informacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, związanych z tym zabytkiem, w okresie 3 lat od zakończenia prac lub robót.

§ 10

Beneficjentzobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych z budżetu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

 

§ 11

 1. W przypadku uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z zakupem usług lub dostaw finansowanych ze środków ZWKZ Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanych środków na rachunek bankowy ZWKZ nr………………………………………….., w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego podatku.
 2. O przekazaniu środków finansowych, o których mowa w pkt. 1 Beneficjentzobowiązany jest powiadomić ZWKZ na piśmie oraz przesłać potwierdzone za zgodność  z oryginałem dokumenty poświadczające uregulowanie tychże należności.

 

§ 12

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności prowadzonych prac lub robót z udzielonym zezwoleniem oraz kontroli dokumentów księgowych pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na te prace lub roboty.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie mogą: dokonać oględzin zabytku, badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjentna żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 3. ZWKZ ma prawo do kontroli, o której mowa w ust.1 i 2 w czasie realizacji prac określonych w §  1 oraz w okresie 3 lat od ich zakończenia.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ZWKZ wyda zalecenia pokontrolne określające   sposób i termin ich usunięcia.

§ 13

Beneficjentnie może przekazać praw wynikających z umowy na osobę trzecią.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy powinny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

§ 16

Spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

 

§ 17

Integralną część umowy stanowi wniosek beneficjenta z dnia ………………………..

 § 18

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, które otrzymują:

 1. Beneficjent-1 egzemplarz,
 2. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków -1 egzemplarz,

 

……………………………                                                                                                                                                                                            …………………………………….

Podpis Beneficjenta                                                                podpis ZWKZ

Umowa nr …………………………

o udzielenie dotacji celowejz budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski

na prace konserwatorskie, restauratorskie lubroboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa zachodniopomorskiego

– prace refundowane.

 

W dniu………………… w Szczecinie, pomiędzy: Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  …………………………… Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,

……………………………………………………………………………………………………………………….,

a

reprezentowaną/ym  przez

………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej Beneficjentem

została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (refundacja poniesionych nakładów).

Dotacja ma charakter pomocy de minimis, w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006).

 

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wniosek z dnia …………………… (data wpływu  ……………………) o udzielenie dotacji celowej, złożony przez Beneficjenta do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, zweryfikowany i zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 

§ 2      

1.  Beneficjent oświadczył we wniosku, iż w latach ……………… wykonał następujące prace, któremają być objęte dotacją:………………………………….położonego ………………….. gmina …………., powiat …………….,woj. zachodniopomorskie, wpisanego do rejestru zabytków pod ………………………………………..., dla którego …………………………………………prowadzi księgę wieczystą nr…………………………….. Prace zakończone zostały sporządzeniem protokołu odbioru prac konserwatorskich przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia ……………………..

2.  Na prowadzenie prac, o których mowa w ust.1, Beneficjent uzyskał pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie decyzją …………………………….oraz pozwolenie na budowę wydane przez ……………………….. decyzją nr ……………………………….

3.   Beneficjent oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu, o którym mowa w ust. 1

4. Beneficjent oświadcza, że przeprowadził wszystkie prace lub roboty określone
w pozwoleniu wydanym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 1.  Beneficjentoświadcza, że nie utracił prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 r. nr157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 3

1. Udokumentowane wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie prac,
o których mowa w § 2 ust. 1, wyniosły ………………….. zł (słownie: ……………………………. złote) na podstawie kosztorysu powykonawczego; Beneficjent przedstawił kosztorys powykonawczy i faktury z dowodami zapłaty, stanowiące załączniki do wniosku.

2. Na dofinansowanie prac, o których mowa § 2 ust. 1 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie przeznacza z budżetu państwa, której dysponentem jestWojewoda Zachodniopomorski środki finansowe w wysokości ………………….. zł. (słownie: …………………………), co stanowi ……………% wartości kosztorysu.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przekazane będą na konto beneficjenta na nr rachunku:
…………………………………………….

 

§ 4

1. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta jednorazowo po podpisaniu umowy.

2. Termin przekazania dotacji uzależniony jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel na rachunku Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach limitów określonych przez Ministra Finansów.

 

§ 5

1.  W celu otrzymania dotacji i rozliczenia otrzymanej kwoty, Beneficjent złożył
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie następujące - zaakceptowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  dokumenty:

1)   protokół: potwierdzający odbiór przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prac lub robót, o których mowa w § 2 ust. 1,

2)   oryginały rachunków lub faktur za wykonane prace lub roboty przy zabytku oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, wraz z dowodami wpłaty, jeżeli faktury zostały opłacone, które po sprawdzeniu zostaną zwrócone Beneficjentowi,

 3) wykaz: rachunków i faktur, o których mowa w pkt. 2, ze wskazaniem wystawcy, numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu
i wysokości wydatków,

4) kosztorys powykonawczy za wykonane prace lub roboty oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia z obmiarem robót,  zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów oraz podpisany przez kierownika robót i inwestora,

5) oświadczenie o pomocy de minimis.

2. W celu ostatecznego rozliczenia dotacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania dotacji, Beneficjentdostarczy brakujące dowody wpłaty za przedłożone rachunki lub faktury.

 1.  Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt. 2, zostaną ostemplowane
  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie pieczęcią o treści: „Sfinansowano ze środków budżetu państwa w wysokości  ………………….. złotych".

 

                                                                                           § 6

Umowa  może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w drodze  jednostronnego oświadczenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie złożonego Beneficjentowi pisemnie w przypadku:

 1. niedotrzymania przez Beneficjenta terminu złożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2,
 2. stwierdzenia w  trakcie kontroli, o której mowa w § 9, nieprawidłowości w  prowadzeniu prac lub robót,
 3. stwierdzenia, że łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy lub powiatu przekracza 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

                                                                                     

                                                                                            § 7

W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta terminu rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 2, dotację wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych od dnia przekazania dotacji, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić na rachunek bankowy, na konto: …………………………….. w terminie 7 dni od daty upłynięcia terminu rozliczenia.

§ 8

Beneficjentjest zobowiązany do umieszczania informacji o przyznaniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji na prace lub roboty przy zabytku na tabliczce informacyjnej przy zabytku oraz we wszelkich informacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, związanych z tym zabytkiem, w okresie 3 lat od zakończenia prac lub robót.

§ 9

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności prowadzonych prac lub robót z udzielonym zezwoleniem oraz kontroli dokumentów księgowych pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na te prace lub roboty.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie mogą: dokonać oględzin zabytku, badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjentna żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. ZWKZ ma prawo do kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2  w okresie 3 lat od podpisania umowy o dotację.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ZWKZ wyda zalecenia pokontrolne określające sposób i termin ich usunięcia.

 

                                                               § 10

Beneficjentnie może przekazać praw wynikających z umowy na osobę trzecią.

 

                                                                           § 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotybudowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

     

                                                                                     § 12

Wszelkie zmiany umowy powinny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

 

                                                                                         § 13

Spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

                                                                     § 14

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, które otrzymują:

 1. Beneficjent-1 egzemplarz,
 2. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków -1 egzemplarz.

 


 

Załącznik nr 3  do Procedur WUOZ w Szczecinie

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie (..)

z dnia 24.01.2014 r.

 

 

 

 

 1. Wykaz załączników do wniosków składanych przez Wnioskodawcę

dla zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 1 procedur (prace planowane)

 

 

Nazwa załącznika

Komentarz

1.

Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków

 

Decyzja wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja taki posiada; niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego

 

2.

Kopia decyzji ZWKZ pozwalająca na prowadzenie prac

decyzja łącznie z decyzjami zmieniającymi, jeśli takie wydan. Pozwolenie musi zawierać:

1.W przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich:

 • imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie lub prace restauratorskie

2.W przypadku robót budowlanych:

 • imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi
 • imię, nazwisko i adres osoby wykonującej nadzór inwestorski

 

Niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego.

 

3.

Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

O ile jest wymagana.

 

4.

Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości

 1. W przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych :
 2. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów);
 3. Pozostali wnioskodawcy:
 4. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów) oraz
 5. wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem (np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności);

w przypadku odpisu z Księgi Wieczystej lub wypisu z rejestru gruntów obowiązuje 3-miesięczny termin ważności dokumentu

 

5.

Dokument, poświadczający prawo osoby/osób,

wskazanej/wskazanych we wniosku do

reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych

 

Np. w przypadku;

 • parafii - dekret powołujący Proboszcza lub zaświadczenie z kurii;
 • spółek, stowarzyszeń, fundacji - odpis z KRS;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego - wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jst;
 • wspólnot mieszkaniowych - uchwała powołująca zarząd;
 • osób podpisujących dokumentację wniosku oraz umowę z upoważnienia - osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności małżeńskiej – gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) -pełnomocnictwo sporządzone notarialnie.
 • wspólnot mieszkaniowych - uchwała, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania

 

6.

Kopia kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego z wyszczególnionymi kosztami realizacji zadania

 

 1. Dla prac lub robót budowlanych:

Kosztorys inwestorski lub ofertowy musi zawierać cenę netto i brutto.

Kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową,

 przedmiar robót,

kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,

tabelę elementów scalonych

oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. 

 

Musi być zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela beneficjenta.

UWAGA! Podpis inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien mieć następujące brzmienie:

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć.

 

 1. Dla prac konserwatorskich i restauratorskich:

 Kosztorys ofertowy powinien  zawierać cenę netto i brutto oraz być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora.

 

7.

Program prac konserwatorskich

Dla zadań obejmujących konserwację zabytków ruchomych lub inne prace konserwatorskie „manualne”.

 

8.

Pisemna opinia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Dla zadań dotyczących zakupu i montażu instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

9.

Aktualny numer rachunku bankowego Wnioskodawcy

 

 

10.

Fotografie aktualnego stanu technicznego obiektu

Ok. 4 fotografii dokumentujących aktualny stan obiektu, w wersji papierowej lub cyfrowej (format jpg) na nośniku CD/DVD

 

11.

Oświadczenie autora zdjęć dołączonych do wniosku

Oświadczenie o wyrażeniu zgodyna niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach WUOZ .

 

12.

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis w okresie 3 ubiegłych lat lub

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych Procedur).

 

 


 

2.Wykaz załączników do wniosków składanych przez Wnioskodawcę

dla zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 2 regulaminu (prace refundowane):

 

 

Nazwa załącznika

Komentarz

1.

Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków

Decyzja wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja taki posiada.

Niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego.

 

2.

Kopia decyzji  ZWKZ, na podstawie którego prowadzone były prace.

 

Decyzja łącznie z decyzjami zmieniającymi, jeśli takie wydano.

Niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego.

 

3.

Kopia protokołu odbioru prac przez ZWKZ, stwierdzającego wykonanie wszystkich prac zgodnie z wydanym pozwoleniem.

 

Niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego.

 

4.

Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

O ile było wymagane.

 

5.

Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości

 

 1. W przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych :
 2. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów);
 3. Pozostali wnioskodawcy:
 4. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów) oraz
 5. wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem (np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności);

w przypadku odpisu z Księgi Wieczystej lub wypisu z rejestru gruntów obowiązuje 3-miesięczny termin ważności dokumentu

 

6.

Dokument, poświadczający prawo osoby/osób,

wskazanej/wskazanych we wniosku do

reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych

 

Np. w przypadku:

 • parafii - dekret powołujący Proboszcza lub zaświadczenie z kurii;
 • spółek, stowarzyszeń, fundacji - odpis z KRS;
 • wspólnot mieszkaniowych - uchwała powołująca zarząd;
 • osób, podpisujących dokumentację wniosku oraz umowę z upoważnienia - osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności małżeńskiej – gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) -pełnomocnictwo sporządzone notarialnie.
 • wspólnot mieszkaniowych - uchwała, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania

 

7.

Kopia kosztorysu powykonawczego z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania

 

 1. Dla prac lub robót budowlanych:

powykonawczy kosztorys budowlany musi być

szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową,

obmiar robót,

kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,

tabelę elementów scalonych

oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

Musi być zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów) oraz podpisany przez  inwestora.

UWAGA! Podpis inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien mieć następujące brzmienie:

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć

 

2. Dla prac konserwatorskich i restauratorskich kosztorys powykonawczy musi zawierać cenę netto i brutto oraz być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora.

 

8.

Program prac konserwatorskich.

Dla zadań obejmujących konserwację zabytków ruchomych lub inne prace konserwatorskie „manualne”.

 

 

9.

Kopie rachunków lub faktur dotyczących

przeprowadzonych prac lub robót

 

Kopie niezbędne na etapie składania wniosków.

Rachunki muszą zawierać opis dotyczący rodzaju prac i obiektu przy jakim wykonano prace.

Oryginały rachunków będą konieczne do okazania do wglądu i opieczętowania pieczęcią „sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie…”

 

10.

Chronologicznie ułożony wykaz rachunków lub faktur, dotyczących przeprowadzonych prac lub robót

 

Wykaz ze wskazaniem: wystawcy, daty wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków oraz zawierający ich podsumowanie.

 

11.

Aktualny nr rachunku bankowego

 

 

12.

Fotografie  stanu obiektu przed i po konserwacji

Ok. 4 fotografii dokumentujących stan obiektu (przed i po przeprowadzeniu prac), w wersji papierowej lub cyfrowej (format jpg)na nośniku CD/DVD

 

13.

Oświadczenie autora zdjęć dołączonych do wniosku

Oświadczenie autora o wyrażeniu zgodyna niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach WUOZ

 

 

 


Załącznik nr 4do Procedur WUOZ w Szczecinie

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie (..)

z dnia 24.01.2014 r.

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych dla rozliczenia dotacji ZWKZ

dla zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 1 procedur (prace planowane):

 

 

Nazwa załącznika

Komentarz

1.

Kopia protokołu potwierdzającego odbiór zadania przez ZWKZ

Protokół potwierdzający odbiór zadania przez ZWKZ, stwierdzający wykonanie prac objętych umową o dotację zgodnie z wydanym pozwoleniem.

 

2.

Rachunki i faktury za wykonane prace lub roboty oraz za zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia

Rachunki i faktury za wykonane prace lub roboty oraz za zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia - muszą zwierać opis dotyczący rodzaju prac i obiektu przy jakim wykonano prace jeżeli w treści faktury lub rachunku brakuje takiego opisu .   Należy dołączyć dowody zapłaty .

Rachunki po opieczętowaniu zostaną zwrócone Beneficjentowi.

 

3.

Chronologicznie ułożone zestawienie - wykaz rachunków lub faktur, dotyczących przeprowadzonych prac lub robót

Wykaz ze wskazaniem: wystawcy, daty wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków oraz zawierający ich podsumowanie.

 

4.

Kosztorys powykonawczy za wykonane prace lub roboty wraz z ich obmiarem

 1. Dla prac lub robót budowlanych:

Kosztorys powykonawczy musi zawierać cenę netto i brutto .

Kosztorys powykonawczy za wykonane prace lub roboty wraz z ich obmiarem, musi być zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów oraz podpisany przez kierownika robót i inwestora (Beneficjenta)

UWAGA! Podpis inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien  mieć następujące brzmienie:

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć.

 

 1. Dla prac konserwatorskich i restauratorskich:

 Kosztorys powykonawczy musi zawierać cenę netto i brutto oraz być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora (Beneficjenta).

 

5.

Powykonawcza dokumentacja fotograficzna

Powykonawcza dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych prac, na płycie CD/DVD (format jpg) lub w wersji papierowej, w ilości ok. 4 szt., zawierająca m. in. zdjęcie tablicy informującej o współfinansowaniu prac z dotacji ZWKZ.

 

6.

Oświadczenie autora zdjęć

Oświadczenie autora o wyrażeniu zgodyna niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach WUOZ .

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Procedur WUOZ w Szczecinie

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie (..)

z dnia 24.01.2014 r.

 

Oświadczenieo otrzymanej pomocy de minimis[1]

w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych*

 

Oświadczam, iż .........................................................................................................................................

                                                                          (pełna nazwa Wnioskodawcy)

 

**  1.  w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał/a pomoc de minimis w następującej wielkości:

Lp.

Organ udzielający pomocy

Podstawa prawna otrzymanej pomocy[2]

Dzień udzielenia pomocy[3]

(dzień-miesiąc-rok)

Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy

Forma pomocy[4]

Wartość pomocy brutto[5]

 

w PLN

 

w EUR[6]

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

pomoc de minimis

 

 

 

 

** 2.        w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych nie otrzymał/a pomocy de minimis.

 

.............................................................................................................................................................

podpisy wnioskodawców/cy, osób upoważnionych  do reprezentowania  Wnioskodawcy i pieczęć

 *  wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

** podkreślić odpowiednie[1]Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

[2]Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego)

[3]Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – terminy określone w art. 2 pkt.11 lit. a-c. 

[4]Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.

[5]Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

[6]Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 24-01-2014 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-01-2014 10:25