Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2015r.

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66,

www.wkz.szczecin.pl

 

DOTACJE CELOWE w 2015 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (rozdz. 7, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 06.06. 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Dz. U. 112, poz. 940 z późn. zm.) z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2015 roku

Wnioski o udzielenie w 2015 r. dotacji ZWKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków w dyspozycji ZWKZ przeznaczonych w 2015 r. na w.w. dotacje wynosi 570 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w Art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, dostępne na stronie www.wkz.szczecin.pl i w siedzibie Urzędu. Wnioski należy składać na formularzu określonym w rozporządzeniu do ustawy. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków

 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku

 3. zgodę współwłaścicieli, zgodę właściciela, jeżeli wnioskodawca jest użytkownikiem zabytku

 4. kopię decyzji o pozwoleniu ZWKZ na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji

 5. kosztorys przewidywanych prac lub robót/ kosztorys powykonawczy

 6. fotograficzną dokumentację stanu zabytku

 7. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli prace wymagają pozwolenia

 8. kopie rachunków i faktur za przeprowadzone prace wraz z ich spisem (w przypadku refundacji)

 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procedur udzielenia dotacji

 10. oświadczenie o posiadanym zasobie rzeczowym i kadrowym do realizacji zadania

 11. zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w materiałach WUOZ zdjęć związanych z wnioskiem;

 12. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

 

Podstawowe kryteria przyznania dotacji to:

 1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii,
 2. stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia wobec zabytku
 3. podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac przy obiekcie zabytkowym
 4. poprawność prowadzenia przez Wnioskodawcę wcześniejszych prac przy zabytku i rozliczania dotacji ZWKZ w poprzednich latach.

Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data nadania pocztowego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 21-01-2015 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 23-01-2015 17:08