Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Dotacje na zadania publiczne 2015

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 1. Rodzaj zadań: zadania publiczne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wystaw i innych imprez,

 • wydawanie niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk,

 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

Zadanie może być realizowane wśród różnych grup społecznych - dzieci, młodzieży, szerokiego odbiorcy lub specjalistów z dziedziny ochrony zabytków. Zadanie może mieć zasięg regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków województwa zachodniopomorskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

 2. na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 40 000,- zł

 1. Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

 2. Termin realizacji zadania: do 20 października 2015 r.

 3. Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w konkursie ofert.

 4. Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, Delegaturze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 Koszalin lub nadanie w terminie drogą pocztową.

 5. Termin wyboru oferty: 31 maja 2015 r.

 6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126,

art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, tekst jednolity) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przyjętymi procedurami WUOZ w Szczecinie przy ocenie merytorycznej zastosowanie mają następujące kryteria szczegółowe i odpowiadająca im maksymalna wartość punktowa:

 • wartość merytoryczna zadania, tj. jakość zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie - 40 pkt

 • kalkulacja kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt

 • możliwość realizacji zadania przez dany podmiot - 10 pkt

 • wielkość udziału finansowych środków własnych lub pochodzących z innych źródeł - 10 pkt

 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków - 10 pkt

 • realizacja zadań publicznych przez podmioty, które w poprzednich latach realizowały takie zadania, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków - 10 pkt

 

Szczegółowe zasady określają Procedury WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na realizację zadań publicznych, opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu, dostępnej ze strony www.wkz.szczecin.pl.

 

Oferty realizacji zadania publicznego w 2015 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2014 r: 7 zadań na kwotę 44.999,99 zł.

 

Obowiązujące procedury do pobrania tu: Procedury pożytek publiczny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 09-02-2015 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 11-02-2015 01:55