Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku

WOJEWÓDZKI  URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2016 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (rozdz. 7, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 06.06. 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Dz. U.  2014 r., poz. 399) z dniem 28 lutego 2016 r.  upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa  w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2016 roku.                                                   

Wnioski o udzielenie w 2016 r. dotacji ZWKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.    

Wysokość środków w dyspozycji ZWKZ przeznaczonych w 2016 r. na w.w. dotacje wynosi  570 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w Art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być  podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego z 2016 r., oraz wniosek o dotację dostępne (załącznik nr 2 do Procedur) są na stronie www.wkz.szczecin.pl i w siedzibie Urzędu.  Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. wydruk lub odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

2)) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

3) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą (lub brakiem zgody ) na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych ;

4) kopia pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

5) kopia pozwolenia na budowę lub prowadzenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagały takiego pozwolenia;

6) kosztorys powykonawczy;

 7) kopie lub oryginały rachunków i faktur za przeprowadzone prace lub kopie (oryginały do wglądu);

 8) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;

9) protokół odbioru przez ZWKZ wykonanych prac;

 10) przedsiębiorcy - oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr  5 do niniejszych Procedur.

 

Kryteria przyznania dotacji to:

1)  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.

3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac  (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach, 0-10 pkt.

4) ocena przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności wszystkich elementów wniosku i możliwości  wykonania prac, 0-5 pkt.

5) dostępność publiczna lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac,  0-5 pkt.

Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data nadania pocztowego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 26-01-2016 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-01-2016 14:36