Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej

 

POBIERZ: Cały dokument + załączniki

tu: Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej

 

 


Załącznik do zarządzenia ZWKZ nr 1/2016  z dnia 26.01.2016 r.

 

 

PROCEDURY

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
 

w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej

przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra  Kultury  z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U.  2014 r., poz. 399)

 

 

 

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Niniejsze Procedury określą zasady udzielania dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, sposób jej rozliczania i kontroli, wykorzystania przyznanych środków oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

 

§ 2.

 1. Z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, której dysponentem jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zwany później ZWKZ, mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zwane dalej „dotacje”.

Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane  na dofinansowanie:

  1)  nakładów koniecznych na planowane do wykonania prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (prace planowane);

  2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (refundacja poniesionych nakładów).

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (jako refundacji poniesionych nakładów), wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. O dotacje, o których mowa w ust. 1 (na prace planowane), może ubiegać się każdy podmiot (osoba fizyczna i prawna) posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3a. O dotacje, o których mowa w ust. 2 (na refundacje poniesionych nakładów), mogą  ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy, których działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" tj.:

 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

5. Dotacja na zadania wymienione w punktach 1-5 może być udzielona w ramach refundacji poniesionych nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, lub jako niezbędny element prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanych do wykonania w jednym zadaniu.

6. Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 78 z zastrzeżeniem art. 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

7. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

8.Łączna wysokość dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organy stanowiące województwa, powiatu i gminy nie może przekraczać wysokości dofinansowania określonej w ustępie 7.

9. Dotacja może mieć charakter pomocy de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006).

 

§ 3.

1. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca, po uzyskaniu informacji o proponowanej kwocie dotacji, podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany, przed podpisaniem umowy o dotację, do aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego zadania, tj. zakresu prac oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych.

2. Wnioskodawca, w przypadku określonym w ust. 1, zmniejszając zakres prac może zmniejszyć kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji ZWKZ w stosunku do informacji podanej we wniosku, tj. utrzymując procentowy udział środków własnych i procentowy udział środków ZWKZ w koszcie realizacji zadania. W uzasadnionych wypadkach wnioskodawca może wnioskować o zwiększenie procentu udziału ZWKZ.

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.

4. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

 

 

Rozdział II

Zasady składania wniosków

§ 4.

 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  niniejszych Procedur.
 2. Termin zakończenia prac lub robót planowanych do wykonania, określony we wniosku,  nie powinien być dłuższy niż do 30 listopada roku, w którym jest planowana dotacja. W uzasadnionych przypadkach, termin może ulec przedłużeniu.

3. Do w całości wypełnionego formularza wniosku na prace planowane należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. wydruk lub odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

 2) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

 3) fotograficzną dokumentację aktualnego stanu technicznego zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą (lub brakiem zgody ) na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych;

 4) kopię decyzji  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 5) kopia pozwolenia na budowę lub prowadzenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;

 6) kosztorys inwestorski lub ofertowy całkowitych kosztów prac lub robót;

7) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Procedur.

4. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2)wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

 

 

4. Do w całości wypełnionego formularza wniosku na prace refundowane należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. wydruk lub odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

2)) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

3) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą (lub brakiem zgody ) na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych ;

4) kopia pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

5) kopia pozwolenia na budowę lub prowadzenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagały takiego pozwolenia;

6) kosztorys powykonawczy;

 7) kopie lub oryginały rachunków i faktur za przeprowadzone prace lub kopie (oryginały do wglądu);

 8) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;

9) protokół odbioru przez ZWKZ wykonanych prac;

 10) przedsiębiorcy - oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr  5 do niniejszych Procedur.

 

5. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub wydający je urząd.

6. Opis wymaganych załączników do wniosku zawiera załącznik nr  3 do niniejszych procedur.

7. Składając wniosek Wnioskodawca:

-  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania i rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem oraz sprawozdawczości. Odbiorcami danych będą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji zadania.  Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.- oświadcza o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonywanych prac;

- oświadcza, czy wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie w materiałach WUOZ  zdjęć związanych z wnioskiem, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

 

§ 5.

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

2. Wniosek złożony po obowiązującym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli do wniosku nie zostaną załączone wymagane załączniki, lub będą one zawierały błędy, wnioskodawca zostanie wezwany do ich złożenia w określonym terminie.  Uzupełnienia muszą być dokonane przed terminem podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Rozdział III

Zasady naboru i rozpatrywania wniosków

§ 6.

 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym, w którym zostanie ona udzielona, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą zakończenie naboru wniosków, pod warunkiem uzyskania przez ZWKZ stosownego pełnomocnictwa. Terminy zakończenia naboru wniosków określa się na:

 

 1. 28 lutego danego roku dla prac planowanych do wykonania;
 2. 30 czerwca danego roku dla wniosków o refundację poniesionych nakładów.

 

2. Informacja o naborze wniosków jest podawana do publicznej wiadomości poprzez:
1) informację w wersji skróconej umieszczoną na stronie internetowej WUOZ w Szczecinie,

2) informację w wersji pełnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUOZ w Szczecinie,

3) ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu wojewódzkim,

4) ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.

 

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data złożenia w sekretariacie  WUOZ w Szczecinie lub Delegatury w Koszalinie albo data dzienna stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku drogą pocztową.

4.  Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na zasadzie konkursu ofert.
 

§ 7.

1. Sprawy związane ze wstępną oceną wniosków pod względem formalnym, przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji prowadzi właściwa komórka merytoryczna w WUOZ w Szczecinie lub wyznaczeni przez ZWKZ pracownicy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez Komisję powoływaną przez ZWKZ mocą zarządzenia, w której skład wchodzą wyznaczeni pracownicy - przedstawiciele wydziałów merytorycznych WUOZ w Szczecinie oraz przedstawiciel Delegatury w Koszalinie, w ilości 3-6 osób.

3. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 2, należy:

1) dokonanie oceny formalnej i  merytorycznej złożonych wniosków;
2) przygotowanie propozycji zadań z podaniem wysokości kwot, na które rekomenduje się udzielenie dotacji w danym roku,  oraz przedstawienie jej ZWKZ;

3) przygotowanie opinii uzasadniającej przyznanie dotacji przekraczającej 50% wartości prac.

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa ZWKZ w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

5. Przy formułowaniu opinii przez Komisję zastosowanie mają następujące kryteria i ich wartość punktowa:

1)  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.

3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac  (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach, 0-10 pkt.

4) ocena przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności wszystkich elementów wniosku i możliwości  wykonania prac, 0-5 pkt.

5) dostępność publiczna lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac,  0-5 pkt.

 

 

§ 8.

1. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje ZWKZ, po zapoznaniu się z propozycją i rekomendacją Komisji.

2. Od decyzji ZWKZ nie przysługuje tryb odwoławczy.

3. Dotacje udzielane są na podstawie umowy zawartej między ZWKZ a Wnioskodawcą.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Rozdział IV

Zasady zawierania i rozliczania umów

§ 9.

1. Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zawiadamiani są pisemnie o decyzji ZWKZ. W piśmie Wnioskodawcy  mogą być jednocześnie wzywani, w wyznaczonym terminie, do złożenia określonych uzupełnień, dokumentów i pism niezbędnych do podpisania umowy, np.:

 1. dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);
 2. kopii dokumentu tożsamości;
 3. deklaracji wykonania zadania i akceptacji proponowanej kwoty dotacji;
 4. zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego i kosztorysu;
 5. w razie potrzeb innego, wskazanego w piśmie WUOZ, niezbędnego do podpisania umowy, dokumentu.

 

 1. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie skutkuje możliwością  odmowy zawarcia umowy o udzielenie dotacji i cofnięciem proponowanej dotacji.
 2. W przypadku nie zaakceptowania propozycji finansowych ZWKZ, wniosek nie podlega dalszemu procedowaniu.


 

§ 10.

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej pomiędzy ZWKZ a Wnioskodawcą.
 2. Umowa, o której mowa w ust.1, określa szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji, m.in.:

1) zakres planowanych prac lub robót oraz termin ich realizacji;

2) wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób i termin rozliczenia przyznanej dotacji;

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem;

6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji celowej

z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została przyznana dotacja;

8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na lub przy zabytku informacji o udzieleniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji na prace lub roboty przy zabytku, zarówno w trakcie ich prowadzenia jak i po ich zakończeniu przez okres 3 lat.

 


§ 11.

 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie, o której mowa w § 10.
 2. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych Wnioskodawca ma obowiązek przekazać ZWKZ  informację o tym niezwłocznie.
 3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że zrealizowanie zadania przez Wnioskodawcę nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.
 4. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że zadanie może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
 5. Dotacja ZWKZ wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych w umowie podlega zwrotowi do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
 6. W przypadku niewykonania dotowanego zadania w całości bądź też niewykorzystania części przekazanych środków dotacji, środki te podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowie.
 7. WUOZ zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na każdym etapie realizacji prac lub robót, na które została przyznana dotacja celowa, o której mowa w par. 2.
 8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych procedur. ZWKZ jest uprawniony do wprowadzania postanowień odmiennych w indywidualnych umowach z poszczególnymi wnioskodawcami. 
 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych procedur.

 

§ 12.

WUOZ w Szczecinie prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o dotacjach udzielonych ze swojego budżetu, tj. MKIDN, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, właściwe miejscowo dla położenia zabytku organy stanowiące powiatu i gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.


Tracą moc  Procedury z dnia 24.01.2014 r.

 

§ 14.


Niniejsze Procedury  wchodzą w życie z dniem 26.01.2016 r.

 

 

                                                                                                                              ZWKZ

                                                                                                                                Ewa Stanecka


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 26-01-2016 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 22-02-2017 12:13