Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI  URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE w 2017 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami ( DZ. U. z 2014 r., poz . 1446,  z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2014 r., poz. 399) z dniem 28 lutego 2017 r.  upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dotacji z budżetu państwa  w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego, planowanych do wykonania w 2017 roku.                                                   

Wnioski o udzielenie w 2017 r. dotacji ZWKZ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.    

Wysokość środków w dyspozycji ZWKZ przeznaczonych w 2017 r. na w.w. dotacje wynosi  570 000,-zł. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 (w.w. ustawy). Wnioskodawcą może być  podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają PROCEDURY WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego z 2016 r. Tekst Procedur oraz formularz wniosku o dotację dostępne są na stronie www.wkz.szczecin.pl i w siedzibie Urzędu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. wydruk lub odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

2)) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, lub zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

3) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed, lub przed i po, pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą (lub brakiem zgody ) na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych ;

4) kopia pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

5) kopia pozwolenia na budowę lub zgoda na prowadzenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagały takiego pozwolenia;

6) kosztorys prac planowanych lub powykonawczy;

 7) kopie lub oryginały rachunków i faktur za przeprowadzone prace lub kopie (oryginały do wglądu);

 8) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków (przy wniosku o refundację);

9) protokół odbioru przez ZWKZ wykonanych prac;

 10) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (dla przedsiębiorców), zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr  5 do  Procedur.

Kryteria przyznania dotacji to:

1)  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i aktualne zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.

3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac  (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach, 0-10 pkt.

4) ocena przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności wszystkich elementów wniosku i możliwości  wykonania prac, 0-5 pkt.

5) dostępność publiczna zabytku lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac,  0-5 pkt.

 

Wnioski w terminach określonych powyżej należy składać w sekretariacie w siedzibie WUOZ w Szczecinie lub Delegaturze w Koszalinie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data nadania pocztowego).

 

tu: Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej+ podanie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 27-01-2017 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 22-02-2017 12:05