Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 15608 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 15608 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,6 etatu

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy (dot. zabytków nieruchomych):

 • Opracowywanie decyzji, postanowień, zaleceń, wytycznych, opinii i zaświadczeń dot. zabytków
  (z urzędu i na wniosek strony) w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Opiniowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, Programów Opieki nad Zabytkami dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, zgłaszanie naruszania przepisów ustawy
  o ochronie zabytków w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i remontów zastępczych na terenie podległym Delegaturze.
 • Przeprowadzanie oględzin zabytków nieruchomych, odbiory prac prowadzonych przy tych zabytkach oraz udział w komisjach konserwatorskich dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Udzielanie na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych
  z powierzonego terenu.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych, itp.).

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi w celu konsultacji i gromadzenia informacji w sprawie, oraz z projektantami planów i autorami studiów.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku urzędu, w budynku brak windy.

 

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunkach architektura, ochrona dóbr kultury, konserwacja zabytków, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo i muzealnictwo, wzornictwo, kierunki inżynieryjne budownictwa w specjalnościach konstrukcyjnych lub pokrewne”
 • bardzo dobra znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków                                                       

pozostałe:

 • specjalizacje w ramach kierunku: konserwatorstwo lub dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
 • 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub związane z architekturą
 • prawo jazdy Kat. B
 • znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Access)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

03 października  2017 r.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 1.300 zł

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia. Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Nie wyłoniono Kandydata.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 19-09-2017 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 12-10-2017 14:00