Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

mur kamienny w Chełmie Dolnym, gm. Trzcińsko Zdrój

 

 


 

DZ.R.5140.01.4.2021.AR                                                                                      

 Szczecin, dnia 08.02.2021 r.        

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru                                

Adresat :

1. Gmina Trzcińsko Zdrój , ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko Zdrój.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a    a d m i n i s t r a c y j n e g o    w    s p r a w i e

w p i s a n i a    z a b y t k u    n i e r u c h o m e g o   d o    r e j e s t r u    z a b y t k ó w

Działając na podstawie art. 61 § 4 , 62 ustawy  Kodeks  Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz.256 z późń. zm.), ZWKZ w Szczecinie zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków obiektu:

 

Muru kamiennego ogradzającego teren parku dworskiego położonego na dz. nr 33/2 obręb Chełm Dolny, gm. Trzcińsko - Zdrój , pow. Gryfino; 

 

Informuję równocześnie że, na wniosek Pana Czesława Skwirzyńskiego, Pani Kazimiery Kality - Skwirzyńskiej, Pani Anny Skwirzyńskiej - Szczepanek prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków muru kamiennego ogradzającego teren parku dworskiego położonego na dz. nr 13/27, 13/26, 13/1 obręb Chełm Dolny, gm. Trzcińsko- Zdrój , pow. Gryfino, z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru  zabytków muru kamiennego ogradzającego teren parku dworskiego położonego na dz. nr  13/3, 31/1;   

 

Kamienny mur ogradzający teren parku dworskiego położony na dz. nr 13/3, 31/1 , 13/27, 13/26, 13/1 , 33/2 obręb Chełm Dolny, gm. Trzcińsko - Zdrój  historycznie stanowi całość i jedność i jest historycznym i składowym elementem parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A - 1963 decyzją z dnia 04.12.1980 r.    

Pouczenie

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. z 2020, poz. 282) art. 10 a. ust. 1: od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku, ust. 2: zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

 

 

 

Otrzymują :

  1.   Adresat.
  2.   a/a .

Do wiadomości:

  1. Pan Czesław Skwirzyński, ul. M. Konopnickiej 27/2, 71-151 Szczecin (na odwrocie klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych);
  2. Pani Kazimiera Kalita - Skwirzyńska, ul. M. Konopnickiej 27/2, 71-151 Szczecin (na odwrocie  klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych);
  3. Pani Anna Skwirzyńska - Szczepanek za pośrednictwem pełnomocnika Pana Czesława Skwirzyńskiego , ul. M. Konopnickiej 27/2, 71-151 Szczecin (na odwrocie  klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych);
  4. Skarb Państwa reprezentowany przez Powiat Gryfiński, ul. 11- go Listopada 16D, 74-101 Gryfino.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd informuje, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie,70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail – justynapiecuch70@wp.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonana umowa

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji  

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa

10) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych  odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 15-02-2021 00:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2021 00:23