herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej 2016-06-06 14:48
Sprawozdanie z badań archeologicznych - STRONA TYTUŁOWA 2015-12-15 14:56
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2016-03-29 15:20
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 2015-12-09 16:30
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków 2015-12-09 16:47
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków 2015-12-09 17:00
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów 2016-03-29 15:21
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2016-03-29 15:21
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku 2016-03-29 15:20
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku 2015-12-15 15:07
ZN-09 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków 2017-01-16 14:42
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2016-01-11 10:46
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. 2016-03-29 15:24
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru 2016-01-11 11:34
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. 2016-01-11 11:40
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 2016-02-29 11:20