herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

ZN-09 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, polegających na usuwaniu drzew lub krzewów, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

ZN-IX

Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, polegających na usuwaniu drzew lub krzewów, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, polegających na usuwaniu drzew lub krzewów, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZN-09.doc

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZNK-09.doc

 

2. Wymagane załączniki:

  • Program podejmowania innych działań przy zabytku;
  • Tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie o posiadaniu takiego tytułu - Załącznik nr 1.doc
  • Zgoda właściciela na podjęcie przez wnioskodawcę wnioskowanych działań w zabytku, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli, lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiej zgody - Załącznik nr 2.doc
  • Zgoda współposiadaczy (nie dotyczy współwłaścicieli) na podjęcie przez wnioskodawcę wnioskowanych działań w zabytku,  lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiej zgody - Załącznik nr 2.doc
  • Upoważnienie dla pełnomocnika do występowania w imieniu wnioskodawcy;
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od zezwolenia i pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem wyjątków uiszczenia opłaty przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.

W przypadku gdy wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej należy wskazać podstawę prawną zwolnienia;

II. Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwalającej nie jest wymagana, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827), część III,poz.44,zwolnienia poz.6.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
(ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca składania wniosku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 01-09-2011 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-09-2011 12:20