Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 164094 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 • Ogłoszenie nr: 164094
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 października 2014 r.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.8

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4, pok. 48
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Zastępcę projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz uzgodnienia zakresu prac przy zabytkach w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich do obiektów w ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
  Praca na wysokościach powyżej 3 metrów

 •  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo lub historia sztuki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

04-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Wały Chrobrego 4 (sekretariat pok. 48)
70-502 Szczecin

Inne informacje:

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1700 zł.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

 1. Wybrany kandydat: Marta Grupińska zamieszkała w Szczecinie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 27-10-2014 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 13-11-2014 11:08