Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel./fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

(Dz. U. 2016, poz. 1817, z późn. zm. oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2014, poz. 1446, z późn. zm.)

 ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 1. Rodzaj zadań: zadania publiczne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wystaw i innych imprez,

 • wydawanie niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk,

 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

Zadanie może być realizowane wśród różnych grup społecznych - dzieci, młodzieży, szerokiego odbiorcy lub specjalistów z dziedziny ochrony zabytków. Zadanie może mieć zasięg regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków województwa zachodniopomorskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

 2. na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 40 000,- zł

 1. Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

 2. Termin realizacji zadania: do 20 października 2017 r.

 3. Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
  w konkursie ofert.

 4. Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2017 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin lub w Delegaturze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 Koszalin lub nadanie w terminie drogą pocztową.

 5. Termin wyboru oferty: 31 maja 2017 r.

 6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 126, art. 127, ust. 1, pkt 1, lit. ,,e” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.). Zgodnie z przyjętymi procedurami WUOZ w Szczecinie przy ocenie merytorycznej zastosowanie mają następujące kryteria szczegółowe i odpowiadająca im maksymalna wartość punktowa:

 • wartość merytoryczna zadania, tj. jakość zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie (w szczególności planowana organizacja zadania, miejsce realizacji zadania, dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, profesjonalizm przygotowania aplikacji) - 50 pkt

 • kalkulacja kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności ocena spójności kalkulacji kosztów realizacji zadania względem opisu rzeczowego) - 20 pkt

 • możliwość realizacji zadania przez dany podmiot (kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie)- 10 pkt

 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków - 10 pkt

 • realizacja zadań publicznych przez podmioty, które w poprzednich latach realizowały takie zadania, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków - 10 pkt (w szczególności podmiotom, które nie realizowały wcześniej zadań z dotacji przyznawana jest punktacja w maksymalnej wysokości).

Szczegółowe zasady określają Procedury WUOZ w Szczecinie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na realizację zadań publicznych, opublikowane na stronie internetowej BIP WUOZ w Szczecinie, dostępnej m.in. ze strony www.wkz.szczecin.pl.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2017 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2016 r.: 8 zadań na kwotę 45.000,00 zł.

 

Do pobrania: Procedury 2017

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 21-03-2017 23:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 22-03-2017 00:11