Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Starszy Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych w Koszalinie (Ogłoszenie nr 30954 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 30954  w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,5 etatu

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Kierownika Delegatury projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących  zabytków w ewidencji zabytków, opinie do GEZ , PONZ i WEZ współpracuje z inspektorem prowadzącym zagadnienia planowania przestrzennego
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz wnioski do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, kart i ekspertyz, a także sporządza sprawozdania z kontroli i realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji. oraz prowadzenie postepowania dotyczącego nakładania kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych, a także wykonuje inne zadania zlecone przez ZWKZ i Kierownika Delegatury.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 •      wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki, prawnicze lub pokrewne 
 •    doświadczenie zawodowe: 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania komputerowego ( WORD, EXCEL, ACCESS)

 

                                                                                            dodatkowe:

 

 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Termin składania dokumentów:

31 lipiec  2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany kandydat: Pani Ewa Kowalska zamieszkała w Koszalinie

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 19-07-2018 22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-08-2018 12:50