Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków do spraw: ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Ogłoszenie nr 45981 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 45981 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

do spraw: ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania i realizacji prac zabezpieczających zabytki na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu      zbrojnego oraz na wypadek innych, szczególnych zagrożeń,
 • opracowanie i okresowa aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków,
 • opracowanie i okresowa aktualizacja planu ochrony zabytków zgromadzonych w Urzędzie WUOZ organizowanie okresowych narad programowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych dla pracowników instytucji kulturalnych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury,
 • kontrola realizacji zadań obronnych w instytucjach kulturalnych województwa zachodniopomorskiego
 • sporządzanie ramowych planów pracy i sprawozdań z działalności,
 • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy

realizacja i koordynowanie spraw obronnych w WUOZ,

 • pozyskiwanie informacji związanych z uzyskiwaniem dotacji od innych podmiotów oraz wzajemne informacje o udzielonych dotacjach,
 • zbieranie informacji od współpracowników, o wykonanych znaczących zadaniach związanych z ochroną zabytków w województwie.

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe

     doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w administracji publicznej

 

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość rozporządzenia MK w sprawie organizacji i sposobu  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
 • kandydat musi spełniać wymogi do uzyskania prawa dostępu do informacji niejawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS),

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, współdziałanie z organami administracji rządowej  samorządowej i innymi.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

 

 

Termin składania dokumentów:

23.04.2019  r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

 

Wybrany kandydat: Sylwia Kowalewska – Popiół    Szczecin

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 10-04-2019 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-05-2019 22:23