Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik na zastępstwo: Główny specjalista - Koszalin (Ogłoszenie nr 57429 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 57429 z dnia 15 listopada 2019 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie


poszukuje kandydatów na stanowisko:


Główny specjalista
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:
Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego
ul. Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    rozpatrywanie spraw i przygotowywanie postanowień, decyzji w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych (układów urbanistycznych, ruralistycznych, architektury i budownictwa, parków i cmentarzy znajdujących się na terenie określonych gmin oraz zabytków techniki znajdujących się na terenie gmin należących do kompetencji Delegatury WUOZ w Koszalinie)    

•    przeprowadzanie kontroli stanu zabytków (układów urbanistycznych,  ruralistycznych, architektury i budownictwa, parków i cmentarzy znajdujących się na terenie określonych gmin oraz zabytków techniki znajdujących się na terenie gmin należących do kompetencji Delegatury WUOZ w Koszalinie)        
•    opracowywanie zaleceń konserwatorskich do prac przy zabytkach                                        
•    weryfikacja gminnej ewidencji zabytków i programów opieki nad zabytkami na terenie określonych gmin, formułuje wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z inspektorem ds.mpzp,                                         
•    współpracuje z Policją i Strażą Pożarną w zakresie zabezpieczenia obiektów i ścigania przestępstw związanych z zabytkami                                        
•    formułuje potrzeby w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)                                        
•    Prowadzi sprawy związane z przeniesieniem własności Skarbu Państwa i komunalnej                                         
•    przygotowuje materiały do wpisu lub do skreślenia z rejestru zabytków na terenie określonych gmin (podział terytorialny)                                                                            
                                    
                                    
                                                                                                                                                                    
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
•         wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne  
•       doświadczenie zawodowe: 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej, lub instytucjach kultury

pozostałe wymagania niezbędne:
•    znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego w administracji
•    bardzo dobra znajomość oprogramowania komputerowego ( WORD, EXCEL, ACCESS)

                                                                                            

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe
•    kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Termin składania dokumentów:
29 listopada  2019 r.


Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
ul.  Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin


Inne informacje:
Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.    selekcja ofert
2.    rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

Nabór anulowano

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 14-11-2019 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 09-12-2019 22:30