Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Procedury udzielania dotacji ZWKZ - 2020 ROK

Załącznik do zarządzenia ZWKZ nr 1/2020  z dnia  27.01.2020 r.

 

 

PROCEDURY

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
 

w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej

przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

na podstawie art. 73, 74 ust.1. pkt 2, 75 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz

rozporządzenia Ministra  Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1674).

 

 

 

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1.

Niniejsze Procedury określą zasady udzielania dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, sposób jej rozliczania i kontroli, wykorzystania przyznanych środków oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

 

§ 2.

 1. Z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, której dysponentem jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zwany później ZWKZ, mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym lub przechowywanym  na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zwane dalej „dotacje”.

Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane  na dofinansowanie:

  1)  nakładów koniecznych na planowane do wykonania prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (prace planowane);

  2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (refundacja poniesionych nakładów).

 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (jako refundacji poniesionych nakładów), wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub organ przez niego upoważniony.
 2. Kolejna dotacja celowa na prace lub roboty przy danym zabytku, na które poprzednio udzielono dotacji celowej, może być udzielona, w przypadku gdy prace lub roboty podlegające dofinansowaniu kolejną dotacją zostały albo zostaną przeprowadzone po upływie co najmniej 10 lat od końca roku, w którym została udzielona poprzednia dotacja celowa.

 

4.    O dotacje, o których mowa w ust. 1 (na prace planowane), może ubiegać  osoba fizyczna, jednostka  

       samorządu terytorialnego lub inną jednostka organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku   

       wpisanego do rejestru albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie..

5.  Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą dotacja celowa udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

6. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" tj.:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

7. Dotacja na zadania wymienione w punktach 1-6 może być udzielona w ramach refundacji poniesionych nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, lub jako niezbędny element prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanych do wykonania w jednym zadaniu.

8. Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 78 z zastrzeżeniem art. 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

9. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

10. Łączna wysokość dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

       Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz organy stanowiące województwa,    

      powiatu i gminy nie może przekraczać wysokości dofinansowania określonej w ustępie 9.

 

 

§ 3.

1. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca, po uzyskaniu informacji o proponowanej kwocie dotacji, podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany, przed podpisaniem umowy o dotację, do aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego zadania, tj. zakresu prac oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych oraz dostarczenia wymaganych dokumentów.

2. Wnioskodawca, w przypadku określonym w ust. 1, zmniejszając zakres prac może zmniejszyć kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji ZWKZ w stosunku do informacji podanej we wniosku, tj. utrzymując procentowy udział środków własnych i procentowy udział środków ZWKZ w koszcie realizacji zadania. W uzasadnionych wypadkach wnioskodawca może wnioskować o zwiększenie procentu udziału ZWKZ.

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.

4. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 poz. 106).

 

 

Rozdział II

Zasady składania wniosków

§ 4.

 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  niniejszych Procedur.
 2. Termin zakończenia prac lub robót planowanych do wykonania, określony we wniosku,  nie powinien być dłuższy niż do 30 listopada roku, w którym jest planowana dotacja. W uzasadnionych przypadkach, termin może ulec przedłużeniu.

3. Do w całości wypełnionego formularza wniosku na prace planowane należy dołączyć następujące załączniki:

1) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

 2) fotograficzną dokumentację aktualnego stanu technicznego zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą (lub brakiem zgody ) na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych;

3) kosztorys całkowitych kosztów prac lub robót, które zostaną przeprowadzone (na podst.art.76.ust.1 pkt.1. ustawy);

4.  Wnioskodawca dołącza dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) - pomoc  de minimis, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych Procedur,   

     będący integralną częścią wniosku.

5. W przypadku udzielania dotacji celowej na przeprowadzenie prac przy zabytku, których wykonawca   

 powinien być wyłoniony na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy dotyczącej zamówień publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać ZWKZ:

1) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

2) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

3) kopię najkorzystniejszej oferty

publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac.

6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji zadania.  Wyodrębniony   musi być podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

 

7. Do w całości wypełnionego formularza wniosku na prace refundowane należy dołączyć następujące dokumenty:

1) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, oraz zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

2) fotograficzną dokumentację  stanu technicznego zabytku przed i po pracach konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie, w ilości 2-6 zdjęć w wersji cyfrowej (w formacie: jpg) lub papierowej, z pisemną zgodą na wykorzystanie przez WUOZ  w celach niekomercyjnych ;

      3) protokół odbioru prac ze wskazaniem wykonania wszystkich prac wymienionych w pozwoleniu właściwego organu ochrony zabytków;

      4) kosztorys powykonawczy całkowitych kosztów zadania, zweryfikowany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, jeśli występują i podpisany przez wnioskodawcę;

      5) uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków za przeprowadzone prace oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, wraz z dowodami zapłaty z części dotyczącej dotacji;

      6) zestawienie kosztów zadania z określeniem wielkości wkładu własnego oraz wielkości pozyskanych środków z innych źródeł ze wskazaniem rodzaju prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

      7) harmonogram prowadzenia prac z terminem rozpoczęcia i zakończenia zadania;

8) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury  

 oraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;

9) Wnioskodawca dołącza dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30  

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) - pomoc  de minimis, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych Procedur,  

     będący integralną częścią wniosku.

 

8. W przypadku udzielania dotacji celowej na przeprowadzenie prac przy zabytku, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać ZWKZ:

1) kopię najkorzystniejszej oferty wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac.

9. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy lub wydający je urząd.

10. Składając wniosek Wnioskodawca:

-  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania i rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem oraz sprawozdawczości. Odbiorcami danych będą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji zadania.  Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.- oświadcza o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonywanych prac;

- oświadcza, czy wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie w materiałach WUOZ  zdjęć związanych z wnioskiem, jako dokumentację fotograficzną zabytku, zapisaną w wersji papierowej lub na informatycznym nośniku danych wraz z zezwoleniem na nieodpłatne korzystanie przez ZWKZ, z zawartych w niej fotografii w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową.

 

§ 5.

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

2. Wniosek złożony po obowiązującym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli  wniosek będzie zawierał braki formalne ZWKZ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym terminie (7 – 14 dni) od dnia otrzymania wezwania. 

4. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Rozdział III

Zasady naboru i rozpatrywania wniosków

§ 6.

 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym, w którym zostanie ona udzielona, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą zakończenie naboru wniosków, pod warunkiem uzyskania przez ZWKZ stosownego pełnomocnictwa. Terminy zakończenia naboru wniosków określa się na:
 1. 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona -  dla prac planowanych do wykonania;
 2. 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona -dla wniosków o refundację poniesionych nakładów.

2. Informacja o naborze wniosków jest podawana do publicznej wiadomości poprzez:
1) informację w wersji skróconej umieszczoną na stronie internetowej WUOZ w Szczecinie,

2) informację w wersji pełnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUOZ w Szczecinie,

3) ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu wojewódzkim,

4) ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUOZ w Szczecinie i jego Delegatury w Koszalinie.

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data złożenia w sekretariacie  WUOZ w Szczecinie lub jego Delegatury w Koszalinie albo data dzienna stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku drogą pocztową.

4.  Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na zasadzie konkursu ofert.

5. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 2 miesiące – od dnia upływu terminu na złożenie wniosku. 
 

§ 7.

1. Sprawy związane ze wstępną oceną wniosków pod względem formalnym, przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji prowadzi właściwa komórka merytoryczna w WUOZ w Szczecinie lub wyznaczeni przez ZWKZ pracownicy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez Komisję powoływaną przez ZWKZ mocą zarządzenia, w której skład wchodzą wyznaczeni pracownicy - przedstawiciele wydziałów merytorycznych WUOZ w Szczecinie oraz przedstawiciel Delegatury w Koszalinie, w ilości 3-6 osób.

3. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 2, należy:

1) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;
2) przygotowanie propozycji zadań z podaniem wysokości kwot, na które rekomenduje się udzielenie dotacji w danym roku,  oraz przedstawienie jej ZWKZ;

3) przygotowanie opinii uzasadniającej przyznanie dotacji przekraczającej 50% wartości prac.

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa ZWKZ w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

5. Przy formułowaniu opinii przez Komisję zastosowanie mają następujące kryteria i ich wartość punktowa:

1)  znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości    historycznej, naukowej lub artystycznej, w tym uznanie zabytku za Pomnik Historii, 0-40 pkt.
2) stan zachowania w jakim znajduje się obiekt zabytkowy i zagrożenia dla zabytku, 0-40 pkt.

3) podjęte wcześniej prace, tj. kontynuacja prac przy zabytku  (gdy zadanie dotyczy kontynuacji prac przy zakresie, który został rozpoczęty w ostatnich dwóch latach), 0-10 pkt.

4) procentowy udział wkładu własnego, 0-5 pkt. (0 pkt. - brak wkładu)

5) dostępność publiczna lub przeznaczenie na cele społeczne zabytku po zakończeniu prac,  0-5 pkt.

6. Weryfikacji  oświadczenia de minimis załączonego do wniosku dokonuje Główna Księgowa WUOZ w  

     Szczecinie.

 

§ 8.

1. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje ZWKZ, po zapoznaniu się z propozycją i rekomendacją Komisji.

2. Od decyzji ZWKZ nie przysługuje tryb odwoławczy.

3. Dotacje udzielane są na podstawie umowy zawartej między ZWKZ a Wnioskodawcą.

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5. W przypadku niedopełnieniu przez Wnioskodawców, którym przyznano środki, uzupełnień w wymaganym terminie lub rezygnacji z przyznanej dotacji, ZWKZ może podjąć decyzję o ponownym podziale uwolnionych środków wśród wnioskodawców, ocenionych pozytywnie prze komisję.

 

 

Rozdział IV

Zasady zawierania i rozliczania umów

§ 9.

 1. Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zawiadamiani są pisemnie o decyzji ZWKZ. W piśmie Wnioskodawcy  mogą być jednocześnie wzywani, w wyznaczonym terminie, do złożenia określonych uzupełnień, dokumentów i pism niezbędnych do podpisania umowy, takich jak:

 

dla prac planowanych, o których mowa w § 2. 1.1

 1. dokumentu z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań w jego imieniu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji) – uwierzytelniona kopia;
 2. danych osobowych (np. NIP, REGON – jeśli występuje);
 3. deklaracji wykonania zadania i akceptacji proponowanej kwoty dotacji;
 4. zaktualizowanego zakresu rzeczowo-finansowego;
 5. decyzji organu ochrony zabytków o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich – kopia lub wskazanie numeru decyzji ZWKZ;
 6. kosztorysu całkowitych kosztów zadania, zweryfikowanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, jeśli występują i podpisanego przez wnioskodawcę;
 7. zaktualizowanego zestawienie planowanych kosztów zadania z określeniem wielkości dotacji ZWKZ, wkładu własnego oraz wielkości pozyskanych środków z innych źródeł ze wskazaniem rodzaju prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;
 8. harmonogramu prowadzenia prac z terminem rozpoczęcia i zakończenia zadania;
 9. oświadczenie o pomocy de minimis, wskazane w § 4.4.;
 10. w razie potrzeb innego, wskazanego w piśmie ZWKZ, niezbędnego do podpisania umowy, dokumentu.

 

dla prac refundowanych, wymienionych § 2.1.2.:

 1. decyzja organu ochrony zabytków o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich – kopia lub wskazanie numeru decyzji ZWKZ
 2. decyzja organu administracji budowlanej o pozwoleniu na budowę lub inny wymagany prawem dokument, jeśli istnieje konieczność jego uzyskania - kopia
 3. dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy i zawierania zobowiązań w jego imieniu - kopia
 4. NIP, REGON – jeśli występuje
 5. numer księgi wieczystej nieruchomości i wskazanie sądu rejonowego prowadzącego księgi
 6. oświadczenie o pomocy de minimis, wskazane w § 4.7.9
 7. w razie potrzeb innego, wskazanego w piśmie ZWKZ, niezbędnego do podpisania umowy, dokumentu.

 

 

 1. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie skutkuje możliwością  odmowy zawarcia umowy o udzielenie dotacji i cofnięciem proponowanej dotacji.
 2. W przypadku nie zaakceptowania propozycji finansowych ZWKZ, wniosek nie podlega dalszemu procedowaniu.

 

§ 10.

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej pomiędzy ZWKZ a Wnioskodawcą.
 2. Umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku, zawiera w szczególności.:

1) zakres planowanych prac lub robót oraz termin ich realizacji;

2) wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób i termin rozliczenia przyznanej dotacji;

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem;

6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji celowej

z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została przyznana dotacja;

8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na lub przy zabytku informacji o udzieleniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji na prace lub roboty przy zabytku, zarówno w trakcie ich prowadzenia jak i po ich zakończeniu przez okres 3 lat

9) warunki rozwiązania umowy.

 1. Umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera w szczególności:

1)    oznaczenie stron i określenie czasu oraz miejsca jej zawarcia;

2)    zakres przeprowadzonych prac przy zabytku wpisanym do rejestru i termin ich wykonania;

3)    wysokość dotacji celowej oraz termin jej płatności;

4)    tryb kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji celowej;

5)    termin i sposób rozliczenia dotacji celowej;

  6)    zastrzeżenie, że wysokość dotacji celowej pomniejszają kwoty:

  1.  kar pieniężnych zapłaconych wnioskodawcy przez wykonawców prac,
  2. odsetek od sumy pieniężnej przekazanej wnioskodawcy tytułem dotacji celowej;

    7)      warunki rozwiązania umowy;

    8)     dodatkowe warunki i zastrzeżenia zapewniające celowość i racjonalność wydatkowania dotacji   

                celowej.

§ 11.

 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie.
 2. Jeżeli  wnioskodawca nie uzyska planowanych środków finansowych z innych źródeł publicznych  i  zrealizowanie zadania przez Wnioskodawcę nie jest możliwe, po złożeniu takiej informacji każda ze Stron może odstąpić od umowy.
 3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że zadanie może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.
 4. Dotacja ZWKZ wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych w umowie podlega zwrotowi do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
 5. W przypadku niewykonania dotowanego zadania w całości bądź też niewykorzystania części przekazanych środków dotacji, środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowie.
 6. WUOZ zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na każdym etapie realizacji prac lub robót, na które została przyznana dotacja celowa, o której mowa w par. 2.

7. Wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotacji celowej:

1) oryginały, które po opisaniu będą zwrócone Beneficjentowi, uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków za przeprowadzone prace oraz za zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, w przypadku wykonywania tych prac z materiałów przekazanych przez wnioskodawcę, wraz z dowodami zapłaty z części dotyczącej dotacji;

2) kosztorys powykonawczy za przeprowadzone prace wraz z ich obmiarem, podpisany przez wykonawcę prac,

3) powykonawczą dokumentację fotograficzną zabytku, zapisaną na informatycznym nośniku danych wraz z zezwoleniem na nieodpłatne korzystanie przez ZWKZ w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową – w terminie określonym w umowie.

 

§ 12.

WUOZ w Szczecinie prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o dotacjach udzielonych budżetu będących w jego dyspozycji, tj. MKIDN, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, właściwe miejscowo dla położenia zabytku organy stanowiące powiatu i gminy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.


Tracą moc  Procedury z dnia 25.01.2018 r.

 

§ 14.


Niniejsze Procedury  wchodzą w życie z dniem 27.01.2020 r.

 

 

Poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania" znajdują się spakowane następujące załączniki do pobrania:

"28_01_2020_12_53_03_zal._nr_1_regulamin_pracy_komisji_-_do_procedur_dotacji_zwkz_-_27_01_2020_rok.docx"

28_01_2020_12_53_40_zal._nr_2_wzor_wniosku_-_do_procedur_dotacji_zwkz_-_27_01_2020_rok.docx

28_01_2020_12_53_40_zal._nr_3_formularz_informacji_o_pomocy_de_minimis_-_do_procedur_dotacji_zwkz_2020.doc

                                                                                                                                                             

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-01-2020 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 28-01-2020 12:59