Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Koszalin Ogłoszenie i Wynik: Główny specjalista w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 65373 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 65373 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie spraw i przygotowywanie postanowień, decyzji w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych (układów urbanistycznych, ruralistycznych, architektury i budownictwa, parków i cmentarzy znajdujących się na terenie określonych gmin oraz zabytków techniki znajdujących się na terenie gmin należących do kompetencji Delegatury WUOZ w Koszalinie)           

 • przeprowadzanie kontroli stanu zabytków (układów urbanistycznych,  ruralistycznych, architektury i budownictwa, parków i cmentarzy znajdujących się na terenie określonych gmin oraz zabytków techniki znajdujących się na terenie gmin należących do kompetencji Delegatury WUOZ w Koszalinie)                             

 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich do prac przy zabytkach                                                                                                                                                   

 • weryfikacja gminnej ewidencji zabytków i programów opieki nad zabytkami na terenie określonych gmin, formułuje wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z inspektorem ds.mpzp,                                                                                                                                                            

 • współpracuje z Policją i Strażą Pożarną w zakresie zabezpieczenia obiektów i ścigania przestępstw związanych z zabytkami                                                                                                                                              

 • formułuje potrzeby w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)                                                                                                                                                

 • Prowadzi sprawy związane z przeniesieniem własności Skarbu Państwa i komunalnej                                                                                                                                                   

 • przygotowuje materiały do wpisu lub do skreślenia z rejestru zabytków na terenie określonych gmin (podział terytorialny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 •      wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne 

 •    doświadczenie zawodowe: 3 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, lub instytucjach kultury

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego w administracji

                                                                                     

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

24 lipiec 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.

Termin rozpoczęcia pracy 10 sierpień 2020 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert

 2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany kandydat: Krystyna Bastowska Koszalin

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 07-07-2020 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 04-08-2020 11:58