Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Koszalin Ogłoszenie i wynik: Inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 66312 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 66312 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0,5 etatu

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ i Kierownika Delegatury projektów decyzji  i postanowień w  sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  znajdujących się na terenie określonych gmin

 • przeprowadzanie kontroli stanu zabytków  znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznych obiektów                 

 • opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach na wniosek właściciela lub z urzędu

 • opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków w wojewódzkiej ewidencji zabytków, opinii do GEZ , PONZ i WEZ współpraca z inspektorem prowadzącym zagadnienia planowania przestrzennego

 • dokonywanie odbiorów wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ formułowanie potrzeb w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)                              

 • przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków oraz wniosków do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, kart i ekspertyz, a także sporządzanie sprawozdania z kontroli i realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku                                                             

 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji oraz prowadzenie postępowań dotyczących kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Delegatury i ZWKZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie : wyższe profilowane w specjalnościach:  architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne 

 •  doświadczenie zawodowe: 5 miesięczne  doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS). Znajomość KPA, oraz przepisów dot. zabytków, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji

wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B

                                                                                      

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

10 sierpień  2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.

Termin rozpoczęcia pracy 01 września  2020 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert

 2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani


 

wybrany kandydat: Agnieszka Niziołek, Chałupy

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 26-07-2020 23:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 17-08-2020 12:26